国際人権規約B 25条-40条

ソースはこちら

第25条 Artikolo 25 Article 25
すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。 Ĉiu civitano havas la rajton kaj la eblecon, sen ajna el la diskriminacioj celataj en la artikolo 2 kaj sen malraciaj restriktoj:
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。 a) Partopreni en la gvidado de la publikaj aferoj, ĉu rekte, ĉu pere de libere elektitaj reprezentantoj;
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。 b) Voĉdoni kaj esti elektita, dum periodaj, honestaj elektoj je universala kaj egaleca voĉdonado je sekreta baloto, kiu certigas la liberan esprimiĝon de la volo de la elektantoj;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。 c) Aliri, en ĝeneralaj kondiĉoj de egaleco, al la publikaj funkcioj de sia lando. (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
第26条 Artikolo 26
Article 26
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。 Ĉiuj homoj estas egalaj antaŭ la leĝo kaj havas rajton sen diskriminacio je egala protekto de la leĝo. Tiurilate, la leĝo devas malpermesi ĉian diskriminacion kaj garantii al ĉiuj egalan kaj efikan protekton kontraŭ ĉia diskriminacio, nome de raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politika opinio kaj ĉia alia opinio, nacia aŭ socia deveno, havaĵo, naskiĝo aŭ ĉia alia situacio.
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
第27条 Artikolo 27 Article 27
種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 En la traktatoŝtatoj kie ekzistas etnaj, religiaj aŭ lingvaj malplimultoj, la homoj apartenantaj al tiuj malplimultoj ne povas esti senigitaj je la rajto havi, komune kun la aliaj membroj de sia grupo, sian propran kulturan vivon, konfesi kaj praktiki sian propran religion aŭ uzi sian propran lingvon.
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.
第4部 Kvara parto
PART IV
第28条 Artikolo 28 Article 28
1 人権委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、十八人の委員で構成するものとして、この部に定める任務を行う。 1. Stariĝis komitato pri homrajtoj (en la sekvo en tiu ĉi traktato nomata Komitato). Tiu komitato konsistas el dek-ok membroj kaj havas la jenajn difinitajn funkciojn. 1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.
2 委員会は、高潔な人格を有し、かつ、人権の分野において能力を認められたこの規約の締約国の国民で構成する。この場合において、法律関係の経験を有する者の参加が有益であることに考慮を払う。 2. La Komitato konsistas el civitanoj de la traktatoŝtatoj, kiuj devas esti personoj de alta moralo kaj posedi kompetenton rekonatan en la kampo de la homrajtoj. Ĉe tio konsiderindas la oportuneco ke partoprenu en la laboroj de la Komitato kelkaj personoj kun jura sperto. 2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the present Covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.
3 委員会の委員は、個人の資格で、選挙され及び職務を遂行する。 3. La membroj de la Komitato estas elektataj individue kaj agas tiaj.
3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.
第29条 Artikolo 29
Article 29
1 委員会の委員は、前条に定める資格を有し、かつ、この規約の締約国により選挙のために指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。 1. La membroj de la Komitato estas elektataj en sekreta voĉdonado el listo de personoj kiuj plenumas la kondiĉojn menciitajn en la artikolo 28 kaj prezentitaj por tio al la traktatoŝtatoj.
1 . The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing the qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the States Parties to the present Covenant.
2 この規約の各締約国は、一人又は二人を指名することができる。指名される者は、指名する国の国民とする。 2. Ĉiu traktatoŝtato povas prezenti du personojn maksimume. Tiuj personoj devas esti ŝtatanoj de la ŝtato kiu prezentas ilin.
2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two persons. These persons shall be nationals of the nominating State.
3 いずれの者も、再指名される資格を有する。 3. La sama persono povas esti denove prezentata. 3. A person shall be eligible for renomination.
第30条 Artikolo 30 Article 30
1 委員会の委員の最初の選挙は、この規約の効力発生の日の後六箇月以内に行う 1. La unua elekto okazos plej malfrue ses monatojn post la ekvalido de tiu ĉi Traktato.
1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the present Covenant.
2  第三十四条の規定に従って空席(第三十三条の規定により宣言された空席をいう。)を補充するための選挙の場合を除くほか、国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも四箇月前までに、この規約の締約国に対し、委員会の委員に指名された者の氏名を三箇月以内に提出するよう書面で要請する。 2. Kvar monatojn minimume antaŭ la dato de ĉia elekto en la Komitato, alia ol elekto por provizi vakan postenon deklaritan konforme al la artikolo 34, la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj invitas skribe la traktatoŝtatojn nomi, ene de tri monatoj, la kandidatojn kiujn ili proponas kiel membrojn de la Komitato.
2. At least four months before the date of each election to the Committee, other than an election to fill a vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the United Nations shall address a written invitation to the States Parties to the present Covenant to submit their nominations for membership of the Committee within three months.
3 国際連合事務総長は、2にいう指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、名簿を各選挙の日の遅くとも一箇月前までにこの規約の締約国に送付する。 3. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj starigas alfabetan liston de ĉiuj personoj tiel prezentitaj menciante la traktatoŝtatojn kiuj prezentis ilin kaj transdonas ĝin al la traktatoŝtatoj plej malfrue monaton antaŭ la dato de ĉiu elekto.
3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Covenant no later than one month before the date of each election.
4  委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集されるこの規約の締約国の会合において行う。この会合は、この規約の締約国の三分の二をもって定足数とする。この会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもって委員会に選出された委員とする。 4. La membroj de la Komitato estas elektataj dum kunveno de la traktatoŝtatoj kunvokitaj de la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj en la sidejo de la Unuiĝintaj Nacioj. En tiu kunveno, kie la kvorumo estas du triono de la traktatoŝtatoj, estas elektitaj membroj de la Komitato tiuj kandidatoj kiuj ricevis la plej grandan nombron da voĉoj kaj la absolutan plimulton de la voĉoj de la reprezentantoj de la voĉdonantaj traktatoŝtatoj.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of the States Parties to the present Covenant convened by the Secretary General of the United Nations at the Headquarters of the United Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the present Covenant shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
第31条 Artikolo 31
Article 31
1 委員会は、1の国の国民を二人以上含むことができない。 1. La Komitato povas havi nur unu ŝtatanon de la sama ŝtato.
1. The Committee may not include more than one national of the same State.
2 委員会の選挙に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。 2. Por la elektoj al la Komitato konsiderendas justa geografia disdivido kaj reprezenteco de diversaj formoj de civilizacio kaj de la precipaj jursistemoj.
2. In the election of the Committee, consideration shall be given to equitable geographical distribution of membership and to the representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems.
32条 Artikolo 32
Article 32
1  委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち九人の委員の任期は、二年で終了するものとし、これらの九人の委員は、最初の選挙の後直ちに、第三十条4に規定する会合において議長によりくじ引で選ばれる。 1. La membroj de la Komitato estas elektataj por kvar jaroj. Ili reelekteblas se ili estas denove prezentitaj. Tamen, la mandato de naŭ el la membroj elektitaj dum la unua elekto finiĝas post du jaroj; tuj post la unua elekto, la nomoj de tiuj naŭ membroj estas lotume determinata de la prezidanto de la kunveno celata en la paragrafo 4 de la artikolo 30.
1. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 30, paragraph 4.
2 任期満了の際の選挙は、この部の前諸条の規定に従って行う。 2. Ĉe mandatofino, la elektoj okazas konforme al la dispozicioj de la antaŭaj artikoloj de tiu ĉi parto de la Traktato.
2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the preceding articles of this part of the present Covenant.
第33条 Artikolo 33
Article 33
1 委員会の委員が一時的な不在以外の理由のためその職務を遂行することができなくなったことを他の委員が一致して認める場合には、委員会の委員長は国際連合事務総長にその旨を通知するものとし、同事務総長は、当該委員の職が空席となったことを宣言する。 1. Se, laŭ la unuanima opinio de la aliaj membroj, membro de la Komitato ĉesis plenumi siajn funkciojn pro ajna kialo alia ol provizora foresto, la prezidanto de la Komitato informas pri tio la Ĝeneralan Sekretarion de la Unuiĝintaj Nacioj, kiu deklaras tiam la seĝon vaka, kiun tiu membro okupis.
1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the Committee has ceased to carry out his functions for any cause other than absence of a temporary character, the Chairman of the Committee shall notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat of that member to be vacant.
2 委員会の委員が死亡し又は辞任した場合には、委員長は、直ちに国際連合事務総長にその旨を通知するものとし、同事務総長は、死亡し又は辞任した日から当該委員の職が空席となったことを宣言する。 2. En kazo de forpaso aŭ de demisio de membro de la Komitato, la prezidanto tuj informas pri tio la Ĝeneralan Sekretarion de la Unuiĝintaj Nacioj, kiu deklaras la seĝon vaka ekde la dato de la forpaso aŭ tiu je kiu la demisio efektiviĝas.
2. In the event of the death or the resignation of a member of the Committee, the Chairman shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations, who shall declare the seat vacant from the date of death or the date on which the resignation takes effect.
第34条 Artikolo 34
Article 34
1  前条の規定により空席が宣言された場合において、当該宣言の時から六箇月以内に交代される委員の任期が満了しないときは、国際連合事務総長は、この規約の各締約国にその旨を通知する。各締約国は、空席を補充するため、二箇月以内に第二十九条の規定により指名された者の氏名を提出することができる。 1. Kiam vakaĵo estas deklarita konforme al la artikolo 33 kaj se la mandato de la anstataŭigota membro ne finiĝas ene de la ses monatoj kiuj sekvas al la dato en kiu la vakaĵo estas deklarita, la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj informas pri tio la traktatoŝtatojn kiuj povas, ene de du monatoj, nomi kandidatojn konforme al la dispozicioj de la artikolo 29 por reokupi la vakantan seĝon.
1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the term of office of the member to be replaced does not expire within six months of the declaration of the vacancy, the Secretary-General of the United Nations shall notify each of the States Parties to the present Covenant, which may within two months submit nominations in accordance with article 29 for the purpose of filling the vacancy.
2 国際連合事務総長は、1にいう指名された者のアルファベット順による名簿を作成し、この規約の締約国に送付する。空席を補充するための選挙は、この部の関連規定に従って行う。 2. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj faras alfabetan liston de la tiel prezentitaj homoj kaj transdonas ĝin al la traktatoŝtatoj. La elekto por reokupi la vakantan seĝon okazos poste konforme al la koncernaj dispozicioj de tiu ĉi traktato.
2. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of the persons thus nominated and shall submit it to the States Parties to the present Covenant. The election to fill the vacancy shall then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the present Covenant.
3 前条の規定により宣言された空席を補充するために選出された委員会の委員は、同条の規定により委員会における職が空席となった委員の残余の期間在任する。 3. Ĉiu membro de la Komitato elektita al seĝo deklarita vakanta konforme al la artikolo 33 estas Komitatano ĝis la normala dato de mandatofino de la membro kies seĝo vakiĝis en la Komitato konforme al la disponoj de tiu artikolo.
3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accordance with article 33 shall hold office for the remainder of the term of the member who vacated the seat on the Committee under the provisions of that article.
第35条 Artikolo 35
Article 35
委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 La membroj de la Komitato ricevas, kun la aprobo de la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj, kompensaĵojn prenatajn el la resursoj de la Unuiĝintaj Nacioj laŭ la kondiĉoj fiksitaj de la Ĝenerala Asembleo, konsidere al la graveco de la funkcioj de la Komitato.
The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly of the United Nations, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the General Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
第36条 Artikolo 36
Article 36
国際連合事務総長は、委員会がこの規約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj disponigas al la Komitato la personaron kaj materialajn rimedojn necesajn por efike plenumi la funkciojn konfiditajn al ĝi de tiu ĉi traktato.
The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Covenant.
第37条 Artikolo 37
Article 37
1 国際連合事務総長は、委員会の最初の会合を国際連合本部に招集する。 1. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj kunvokas la membrojn de la Komitato, por la unua kunveno, en la sidejon de la Unuiĝintaj Nacioj.
1. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee at the Headquarters of the United Nations.
2 委員会は、最初の会合の後は、手続規則に定める時期に会合する。 2. Post sia unua kunveno, la Komitato kunvenas je ĉiu okazo difinita de ĝia interna regularo.
2. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.
3 委員会は、通常、国際連合本部又はジュネーブにある国際連合事務所において会合する。 3. La kunvenoj de la Komitato okazas normale en la sidejo de la Unuiĝintaj Nacioj aŭ en la oficejo de la Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo.
3. The Committee shall normally meet at the Headquarters of the United Nations or at the United Nations Office at Geneva.
第38条 Artikolo 38
Article 38
委員会のすべての委員は、職務の開始に先立ち、公開の委員会において、職務を公平かつ良心的に遂行する旨の厳粛な宣誓を行う。 Ĉiu membro de la Komitato devas, antaŭ ol ekfunkcii, en publika kunsido solene devontigi sin plenumi siajn funkciojn en tuta senpartieco kaj en tuta konscienco.
Every member of the Committee shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open committee that he will perform his functions impartially and conscientiously.
第39条 Artikolo 39
Article 39
1 委員会は、役員を二年の任期で選出する。役員は、再選されることができる。 1. La Komitato elektas sian estraron por periodo de du jaroj. La estraranoj estas reelekteblaj.
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2 委員会は、手続規則を定める。この手続規則には、特に次のことを定める。 2. La Komitato starigas mem sian internan regularon; tiu devas tamen enteni interalie jenajn dispoziciojn:
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:
(a) 十二人の委員をもって定足数とすること。 a) La kvorumo estas dek-du membroj;
(a) Twelve members shall constitute a quorum;
(b) 委員会の決定は、出席する委員が投ずる票の過半数によって行うこと。 b) La decidoj de la Komitato fariĝas per plimulto de la ĉeestantaj membroj.
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.
第40条 Artikolo 40
Article 40
1  この規約の締約国は、以下の時に、この規約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を提出することを約束する。 1. La traktatoŝtatoj devontigas sin prezenti raportojn pri la disponoj kiujn ili estos farintaj kaj kiuj donas efikon al la rajtoj rekonitaj en tiu ĉi traktato kaj pri la projektoj realigitaj en la uzado de tiuj rajtoj:
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment of those rights:
(a)当該締約国についてこの規約が効力を生ずる時から一年以内に、 a) Ene de unu jaro ekde la ekvalido de tiu ĉi traktato, por ĉiu traktatoŝtato interesita pri tio kio koncernas ĝin;
(a) Within one year of the entry into force of the present Covenant for the States Parties concerned;
(b)その後は委員会が要請するときに、 b) Poste, ĉiufoje kiam la Komitato petas tion.
(b) Thereafter whenever the Committee so requests.
2 すべての報告は、国際連合事務総長に提出するものとし、同事務総長は、検討のため、これらの報告を委員会に送付する。報告には、この規約の実施に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。 2. Ĉiuj raportoj adresendas al la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj kiu transdonos ilin al la Komitato por ekzamenado. La raporto devas indiki, laŭokaze, la faktorojn kaj malfacilaĵojn kiuj tuŝas la realigon de la dispozicioj de tiu ĉi traktato.
2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to the Committee for consideration. Reports shall indicate the factors and difficulties, if any, affecting the implementation of the present Covenant.
3 国際連合事務総長は、委員会との協議の後、報告に含まれるいずれかの専門機関の権限の範囲内にある事項に関する部分の写しを当該専門機関に送付することができる。 3. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj povas, post konsultado de la Komitato, transdoni al la interesataj specialaj institucioj kopion de ĉiuj partoj de la raportoj kiuj koncernas ilian kompetentecon.
3. The Secretary-General of the United Nations may, after consultation with the Committee, transmit to the specialized agencies concerned copies of such parts of the reports as may fall within their field of competence.
4  委員会は、この規約の締約国の提出する報告を検討する。委員会は、委員会の報告及び適当と認める一般的な性格を有する意見を締約国に送付しなければならず、また、この規約の締約国から受領した報告の写しとともに当該一般的な性格を有する意見を経済社会理事会に送付することができる。 4. La Komitato studas la raportojn prezentitajn de la traktatoŝtatoj. Ĝi donas al la traktatoŝtatoj siajn proprajn raportojn kaj ĉiujn ĝeneralajn observojn kiujn ĝi opinias taŭgaj. La Komitato povas ankaŭ transdoni al la Ekonomia kaj Socia Konsilantaro tiujn observojn akompanatajn de kopioj de la raportoj kiujn ĝi ricevis de la traktatoŝtatoj. 4. The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to the present Covenant. It shall transmit its reports, and such general comments as it may consider appropriate, to the States Parties. The Committee may also transmit to the Economic and Social Council these comments along with the copies of the reports it has received from States Parties to the present Covenant.
5 この規約の締約国は、四の規定により送付される一般的な性格を有する意見に関する見解を委員会に提示することができる。 5. The States Parties to the present Covenant may submit to the Committee observations on any comments that may be made in accordance with paragraph 4 of this article.