相関詞国―九神の国6

ウー神の予言

 さあ、カルロ、話の続きをしようか。 Kaj nun, Karlo, mi daŭrigos la historion.
私はすでに君に正月元旦の宗教儀式について話をした。Mi jam rakontis al vi pri la religia ceremonio dum la novjara festo-tago.
また、その前には王は神々の子であるとソーカンシの人たちは強く信じている、と言及した。Mi antaŭ jam menciis, ke la Korelativoj forte kredis, ke la reĝo estas la filo de la dioj.
もちろん、王は全人民から愛され、尊敬されていた。Momkompreneble, ke la reĝo estis tre amata kaj honorata de la tuta popolo.
しかし、王はその国の全ての富を自由にできるように所有していたし、全人民から愛されていたにも関わらず、彼はいつも悲しみにくれ悩んでいたのだ。Sed kvankam la reĝo havis la tutan riĉaĵon de la lando je sia dispono, kaj la amon de la tuta popolo, li tamen ĉiam estis malĝoja kaj ĉagrenita,
というのは、彼は毎年毎年神様たちに息子か娘が授かるようお祈りをしていたからなんだ。ĉar li preĝis al la dioj de jaro al jaro, ke ili donu al li filon aŭ filinon.
しかし、彼は年老いてしまっていたし、彼の名を継ぐ息子も娘もない。Sed jen li jam maljuniĝis kaj li havas nek filon nek filinon, kiu povus daŭrigi lian nomon.
それで、元旦の祭日が近づいてきたので、彼は今回神々が彼に息子を約束するまでは済まさないでおこうと決意した。Do ĉar la novjara festo-tago jam alproksimiĝis, li decidis, ke ĉi tiun fojon li ne forlasos la diojn ĝis ili promesos al li filon.
 そしてついに新年の聖なる祭日が来た。 Kaj jen venis la sankta festo-tago de la nova jaro.
ソーカンシの人々はもうすでに聖堂に集っていた。La Korelativoj jam kunvenis en la templo.
司祭たちも宗教儀式の準備をしていたし、今や神の子である聖なる王の到着を待つばかりとなっていた。しかし王はなぜか遅れていて来ていなかった。La pastroj jam prepariĝis por la religia ceremonio, kaj nur atendis al alvenon de la sankta reĝo, la filo de la dioj, kiu ial malfruiĝis.
 しかしとうとう王がその廷臣たちや身分の高い人たちとともに近づいてきていることを知らせるトランペットが聞こえてきた。 Sed jen fine ekaŭdiĝis la trumpetoj anoncantaj la alproksimiĝon de la reĝo kun liaj korteganoj kaj altranguloj.
人々はいつものように全て地にひれ伏した。王は身分の高い人たちに続いて聖堂の大門のところに現れた。La tuta popolo falis teren, kiel estis la kutimo, kaj la reĝo sekvata de altranguloj aperis ĉe la pordego de la templo.
しかし、なんということか! 金や宝石で飾られた衣裳の代りに、王と廷臣たちは灰で一杯になった袋を頭の上に担いできたのだ。Sed, ho ve! ... Anstataŭ porti la plej belajn vestojn ornamitajn per oro kaj multekostaj ŝtonoj, la reĝo kaj liaj korteganoj portis sakojn plenigitajn per cindro sur siaj kapoj.
王はすぐに祭壇に上がると、「ウー」神の前にひざまずいて、こう叫んだ。「おお、聖なる父よ、ウー神よ!La reĝo tuj supreniris la altaron, kaj ĵetinte sin sur siajn genuojn antaŭ la piedoj de la dio "U" ekkriis "HO SANKTA PATRO KAJ DIO "U"!
私は何年もあなたにお願いしてきた。私に息子か娘を授けてくださいと。私の名と国とを継がせるために。JAM MULTAJN JAROJN MI PETEGAS AL VI, KE VI DONU AL MI FILON AŬ FILINON POR DAŬRIGI MIAN NOMON KAJ REGNON.
今や私は年老いた。そしてあなたは息子も娘も授けては下さらなかった。NUN MI JAM MALJUNIĜIS, KAJ VI DONIS AL MI NEK FILON NEK FILINON.
私の亡き後、聖なる新年の祭に、いったい誰があなたの足もとに座るというのでしょうか。」KIU DO SIDOS ĈE VIAJ PIEDOJ DUM LA SANKTA NOVJARA FESTO, KIAM MI MORTOS?"
 その時、恐ろしい雷鳴が聞こえて、聖堂まるごとが震えた。そして「ウー」神の口から次の言葉がもたらされた。 En tiu momento ekaŭdiĝis terura tondro, kiu tremigis la tutan templon, kaj el la buŝo de la dio "U" eliris la jenaj vortoj:-
「神の子にしてソーカンシの王よ、汝には九つの月の終わりに何時に五人の息子と一人の娘が生まれるであろう。しかし、汝は神々の聖なる場所をこの大いなる祭りの日にけがしたによって、汝は彼らの生まれる同じ日に死ぬるであろうぞ」。FILO DE LA DIOJ, REĜO DE LA KORELATIVOJ, JE LA FINO DE NAŬ MONATOJ NASKIĜOS AL VI KVAR FILOJ KAJ UNU FILINO, SED ĈAR VI MALSANKTIGIS LA SANKTEJON DE LA DIOJ DUM LA GRANDA FESTO-TAGO, VI MORTOS EN LA SAMA TAGO, EN KIU TIUJ NASKIĜOS.
次の大雷鳴と地震が神の言葉に続いた。皆は恐れて聖堂から走り去った。Dua forta tondro kaj tertremo sekvis la diajn vortojn, kaj ĉiuj en teruro forkuris el la templo.
 聖堂での出来事以来、日々は過ぎ、いくつもの週が過ぎいくつもの月が過ぎた。 Tagoj pasis, semajnoj kaj monatoj de-post la okazintaĵo en la templo,
とうとう神の予言が起こる日がやって来た。kaj fine venis la tago, en kiu la dia profetaĵo devos okazi.
王は既に死の天使にまみえる用意が出来ていた。La reĝo jam estis preta renkonti la mortanĝelon.
廷臣や高貴な人たちは王にお別れを言うために集ってきていた。La korteganoj kaj altranguloj kunvenis por diri "ADIAU" al la amata reĝo,
王の宮殿はソーカンシ国の人々で満ちていた。kaj la tuta reĝa korto estis plenigita per la popolo de Korelativujo.

続く