ユネスコとエスペラント

1954年 ユネスコ総会 モンテビデオ決議

http://www.jei.or.jp/unesko/montevideo.htmhttp://e.euroscola.free.fr/unesko.htmPDF in English
ユネスコ総会記録Registraĵo de Ĝenerala Konferenco de Unesko. UNITEDNATIONS EDUCATIONAL,S CIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION RECORDS OF THE GENERAL CONFERENCE
第8回会合Oka sesio. Eighth Session
モンテビデオウルグアイ)1954年Montevideo (Urugvajo), 1954.Montevideo 1954
決議Rezolucio adoptita la 10an de decembro 1954, okaze de la dek-oka plena seanco.RESOLUTIONS
ユネスコUNESKO (Unuigxintaj Nacioj: Eduka, Scienca kaj Kultura Organizo)UNESCO
IV1.4.42 多様な諸文化間の諸関係についてIV1.4.42 Pristudado pri rilatoj inter diversaj kulturojIV1.4.42 STUDY OF RELATIONS BETWEEN VARIOUS CULTURES
IV.1.4.422 ユネスコ総会は,IV.1.4.422 - La Ĝenerala Konferenco,IV.1.4.422 The General Conference,’
エスペラント採用の国際的請願に関する事務局長報告を 討議し、以下の項目を行う。 Diskutinte la raporton de la Ĝenerala Direktoro pri la internacia peticio favora al Esperanto (8C/PRG/3),Having discussed the report of the Director-General on the international petition in favour of Esperanto (8C/PRG/3),
IV.1.4.4221  エスペラントが国際的知的交流の分野で、世界の諸国民の友好に果たし た成果に注目する。 IV.1.4.4221 - Notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj interŝanghoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo ;IV.1.4.4221 Takes note of the results attained by Esperanto in the field of international intellectual relations and the rapprochement of the peoples of the world;
IV.1.4.4222  これらの成果がユネスコの目的と理想に一致することを認める。IV.1.4.4222 - Agnoskas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko ;IV.1.4.4222 Recognizes that these results correspond with the aims and ideals of Unesco;
IV.1.4.4223  数カ国が、その学校及び高等教育機関においてエスペラント教授を実施 あるいは拡大する意向を表明していることに注目し、これらの加盟国は、この分野の成果 を事務局長に報告するよう要請する。 IV.1.4.4223 - Notas, ke pluraj Ŝtatoj-Membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ ampleksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj au superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn Ŝtatojn-Membrojn informadi la Ĝeneralan Direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu kampo ;IV. 1.4.4223 Takes note that several Member States have announced their readiness to introduce or expand the teaching of Esperanto in their schools and higher educational establishments, and requests these Member States to keep the Director-General informed of the results attained in this field;
IV.1.4.4224  事務局長に対し、教育科学文化の各分野におけるエスペラントの利用の 発展状況を追い、かつこの目的のためにユネスコと世界エスペラント協会(UEA)の双方に 関する諸問題についてこの協会と協力するよう権限を与える。 IV.1.4.4224 - Komisias la Ĝeneralan Direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en edukado, scienco kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun la Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵoj.IV. 1.4.4224 Authorizes the Director-General to follow current developments in the use of Esperanto in education, science and culture, and, to this end, to co-operate with the Universal Esperanto Association in matters concerning both organizations.

1985年ユネスコ決議 エスペラント百周年の祝賀

http://www.jei.or.jp/unesko/sofio.htmhttp://e.euroscola.free.fr/unesko.htmPDF in English
1985年ユネスコ決議Ĝenerala Konferenco de Unesko. Dudek-tria sesio. Sofio (Bulgario), 1985.Records of the General Conference
1985年11月8日、23回会合、ソフィア・ブルガリアRezolucio adoptita la 8an de novembro 1985, okaze de la tridek-sesa plena seanco.Twenty-third Session Sofia, 8 October to 9 November 1985
決議(Rezolucio)Resolutions
ユネスコ(UNESKO)United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
エスペラント百周年の祝賀11.11 - Festado de la centjariĝo de Esperanto.11.11 Celebration of the centenary of Esperanto
総会は、La Ĝenerala Konferenco,The General Conference,
モンテビデオで開かれた1954年の会期中に、決議IV.1.4.422-4224により、 国際語エスペラントを通じて、世界の人々の間の国際的知的交流および相互理解 の分野で達成された結果に留意したこと、およびそれらがユネスコの目的と理想に 合致すると認めたこととに鑑み、Konsiderante, ke ĝi en sia sesio de 1954, okazinta en Montevideo, per la rezolucio IV.1.422-4224 notis la rezultojn, atingitajn pere de la internacia lingvo Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj interŝanghoj kaj reciproka kompreniĝo inter la popoloj de la mondo, kaj agnoskis, ke tiuj kongruas kun la celoj kaj idealoj de Unesko, Considering that the General Conference at its 1954 session in Montevideo, by its resolution IV. 1.4.422-4224, took note of the results attained by the international language Esperanto in the field of international intellectual exchange and mutual understanding among the peoples of the world, and recognized that those results corresponded with the aims and ideals of Unesco,
この間、エスペラントが、世界のより多くの地域および人類のより多くの活動分野に 浸透して、異なる国々の人々と文化の間の理解の手段として、考慮に値する進展を収めた ことを想起させ、Memorigante, ke Esperanto intertempe faris konsiderindan progreson kiel ilo de kompreniĝo inter popoloj kaj kulturoj de malsamaj landoj, penetrante en la plimulton de la regionoj de la mondo kaj la plimulton de la homaj agadoj, Recalling that Esperanto has in the meantime made considerable progress as a means for the advancement of mutual understanding among peoples and cultures of different countries, penetrating most regions of the world and most human activities,
異なる国民性の人々の間の国際理解と疎通のためにエスペラントが提示している大きな 可能性を認め、Agnoskante la grandajn eblecojn, kiujn Esperanto prezentas por la internacia kompreniĝo kaj la komunikado inter popoloj de malsamaj naciecoj, Recognizing the great potential of Esperanto for international understanding and communication among peoples of different nationalities,
ユネスコの活動に関する情報の周知に向けてのエスペラント運動、特に世界エスペラント 協会の重要な貢献に、ユネスコの活動自体への参加と同様に、留意し、Notante la tre gravan kontribuon de la Esperanto-movado, kaj precipe de la Universala Esperanto-Asocio, al la disvastigado de informoj pri la agado de Unesko, same kiel ĝian partoprenon en tiu agado, Noting the considerable contribution of the Esperanto movement, and especially of the Universal Esperanto Association, to the spreading of information about the activities of Unesco, as well as its participation in those activities,
1987年にエスペラントの生存(?存続)百周年が祝われることを念頭に、Konscia pri la fakto, ke en 1987 oni festos la centjariĝon de la ekzisto de Esperanto, Aware of the fact that in 1987 Esperanto celebrates its centenary of existence,
1.百周年に際してエスペラント運動に祝意を表す。1. Gratulas la Esperanto-movadon okaze de ĝia centa datreveno ;1. Congratulates the Esperanto movement on its centenary;
2.異なる民族と文化の間の理解を改善する手段としてのエスペラントの発展を 引き続き、注意して追尾するよう、事務総長に要請する。2. Petas la Ĝeneralan Direktoron daŭre sekvi kun atento la evoluon de Esperanto kiel rimedo por plibonigi la komprenon inter malsamaj nacioj kaj kulturoj ;2. Requests the Director-General to continue following with attention the development of Esperanto as a means for better understanding among different nations and cultures;
3.適切な行事、宣言、特別切手の発行などによりエスペラントの百周年を記念し、 学校および高等教育研究機関において、言語問題およびエスペラントについての 研究プログラムの導入を奨励するよう、加盟国に勧める。3. Invitas la Ŝtatojn-Membrojn marki la centjariĝon de Esperanto per konvenaj aranĝoj, deklaroj, eldono de specialaj poŝtmarkoj kaj simile, kaj instigi al la enkonduko de studprogramo pri la lingvo-problemo kaj pri Esperanto en siaj lernejoj kaj siaj institucioj de supera edukado ;3. Invites the Member States to mark the centenary of Esperanto by suitable arrangements, declarations, issuing of special postal stamps, etc., and to promote the introduction of a study programme on the language problem and Esperanto in their schools and higher educational institutions;
4.エスペラント百周年祝賀に参加し、ユネスコ活動に関するものを含め、その会員間に 情報を周知する手段としてエスペラントを用いる可能性を研究する様、国際非政府機関 (NGO)に勧める。4. Rekomendas al la internaciaj neregistaraj organizaĵoj aliĝi al la festado de la centjariĝo de Esperanto kaj pristudi la eblecon utiligi Esperanton kiel rimedon por disvastigi inter siaj membroj ĉiajn informojn, inkluzive de tiuj pri la agado de Unesko.4. Recommends that international non-governmental organizations join in celebrating the centenary of Esperanto and consider the possibility of the use of Esperanto as a means for the spreading of all kinds of information among their members, including information on the work of Unesco.