フォントの研究 / Studado pri taiparoj

フォントを指定してもブラウザに表示能力がなければ別のフォントで表示されますそうです。

la speco de la "Tiparo" (FONT)
ekzemplaj falzoj (el Biblio)
Sans-Serif Paŭlo, malliberulo por Kristo Jesuo, kaj Timoteo, la frato, al Filemon, nia amato kaj kunlaboranto,
Times kaj al Apfia, la fratino, kaj al Arĥipo, nia kunbatalanto, kaj al la eklezio en via domo:
Times New Roman Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
Georgia Mi ĉiam dankas mian Dion, memorigante pri vi en miaj preĝoj,
Verdana aŭdinte pri via amo kaj pri la fido, kiun vi havas al la Sinjoro Jesuo kaj al ĉiuj sanktuloj;
Book Antiqua por ke la partoprenado en via fido fariĝu energia per la sciigo de ĉiu bonaĵo, kiu estas en vi, por Kristo.
Courier New CXar mi tre ĝojis kaj havis multon da konsolo pro via amo, ĉar la koroj de la sanktuloj refreŝiĝis per vi, frato mia.
Century Kvankam do mi havas plenan kuraĝon en Kristo, por ordoni al vi tion, kio estas konvena,
MingLiU tamen pro la amo mi preferas petegi tia, kia mi estas, Paŭlo, maljunulo kaj nun ankaŭ malliberulo pro Kristo Jesuo;
Arial mi petegas vin koncerne mian filon, kiun mi naskis en miaj katenoj; tio estis Onesimo,
Trebuchet MS kiu estis iam senutila por vi, sed nun estas utila por vi kaj por mi;
SimHei mi ĵus resendis al vi lin mem, alivorte, mian propran koron;
SimSum-PUA lin mi volonte ja tenus apud mi, por ke anstataŭ vi li estu al mi helpanto en la ligiloj de la evangelio;
Arial Baltic sed mi nenion volis fari sen via konsento; por ke via boneco estu ne kvazaŭ deviga, sed laŭvola.
Arial Black CXar eble li pro tio estas apartigita for de vi por kelka tempo, por ke vi havu lin por ĉiam;
Arial CE jam ne kiel sklavon, sed kiel pli bonan ol sklavo, kiel fraton amatan, precipe por mi, sed des pli por vi, kaj en la karno kaj en la Sinjoro.
Arial CYR Se vi do rigardas min kiel kunulon, akceptu lin tiel same, kiel min mem.
Arial Greek Se tamen li faris ian malhonestaĵon, aŭ ŝuldas ion al vi, tion enkalkulu en mian konton;
Arial Narrow mi, Paŭlo, skribas per mia propra mano, mi ĝin repagos; mi tamen ne diras al vi, ke vi viaparte ŝuldas al mi eĉ vin mem.
Arial TUR Jes, frato mia, lasu min havi plezuron de vi en la Sinjoro; refreŝigu mian koron en Kristo.
Batang Fidante pri via obeo, mi skribas al vi, sciante, ke vi faros eĉ pli multe, ol kiom mi diras.
BatangChe Sed krom tio pretigu por mi gastoĉambron; ĉar mi esperas, ke mi, laŭ viaj preĝoj, estos donita al vi.
Bookman Old Style Salutas vin Epafras, mia kunmalliberulo en Kristo Jesuo,
Centry Marko, Aristarĥo, Demas, Luko, miaj kunlaborantoj.
Centry Gothic La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito. Amen.
Comic Sans MS Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo, laŭ la ordono de Dio, nia Savanto, kaj Kristo Jesuo, nia espero,
Courier al Timoteo, mia vera filo en fido:Graco, kompato, kaj paco de Dio, la Patro, kaj de Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
Palatino Linotype Kiel mi, ekironte en Makedonujon, petis vin resti en Efeso, por ke vi admonu kelkajn homojn, ke ili ne instruu alian doktrinon,
Courier New Baltic nek atentu fabelojn kaj senfinajn genealogiojn, kiuj naskas diskutojn, pli ol tiun administradon de Dio, kiu estas laŭ la fido-tiel faru.
Courier New CE Sed la celo de la admono estas amo el pura koro kaj bona konscienco kaj sincera fido;
Courier New CYR kion maltrafinte, kelkaj homoj sin deturnis al vanta babilado,
Courier New Greek dezirante esti instruistoj de la leĝo, kvankam ili ne komprenas tion, kion ili diras, nek tion, pri kio ili faras aserton.
Courier New TUR Sed ni scias, ke la leĝo estas bona, se oni ĝin laŭleĝe uzas,
Dotum sciante, ke la leĝo ekzistas ne por justulo, sed por homoj senleĝaj kaj malobeemaj, malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj profanaj, por patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj,
DotumChe malĉastuloj kaj viruzaĉantoj, homŝtelistoj, mensogantoj, falseĵurantoj, kaj ĉio ajn alia kontraŭa al la sana doktrino;
Estrangelo Edessa laŭ la konfidita al mi evangelio de la gloro de la benata Dio.
Franklin Gothic Medium Mi dankas Kriston Jesuon, nian Sinjoron, kiu min kapabligas, tial, ke li trovis min fidela, destinante min al sia servado;
Garamond kvankam mi antaŭe estis blasfemanto kaj persekutanto kaj insultanto; tamen mi ricevis kompaton, ĉar mi tion faris nesciante kaj nekredante;
Gautami kaj la graco de nia Sinjoro abunde sufiĉegis kun fido kaj amo, kiuj estas en Kristo Jesuo.
Gulim Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto, ke Kristo Jesuo envenis en la mondon, por savi pekantojn, el kiuj mi estas la ĉefa;
GulimChe tamen pro tiu kaŭzo mi ricevis kompaton, por ke en mi, kiel la ĉefa, Jesuo Kristo elmontru sian tutan paciencegon, kiel ekzemplo por tiuj, kiuj poste kredos al li por eterna vivo.
Gungsuh Nun al la Reĝo eterna, senmorta, nevidebla, la sola Dio, estu honoro kaj gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.
GungsuhChe CXi tiun zorgadon mi komisias al vi, mia filo Timoteo, laŭ la profetaĵoj, kiuj antaŭiris sur vin, ke per ili vi militadu la bonan militon,
Helv tenante la fidon kaj bonan konsciencon, kiun forpuŝinte de si, kelkaj homoj ŝippereis rilate la fidon;
Impact el kiuj estas Himeneo kaj Aleksandro, kiujn mi transdonis al Satano, por ke ili lernu ne blasfemi.
Kartika Mi konsilas do, antaŭ ĉio, fari petegojn, preĝojn, propetadojn, dankojn por ĉiuj;
Latha por reĝoj kaj ĉiuj eminentuloj, por ke ni vivadu trankvile kaj kviete en plena pieco kaj seriozeco.
Latha Console Tio estas bona kaj akceptebla antaŭ Dio, nia Savanto,
Lucida Sans Unicode kiu volas, ke ĉiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero.
Mangal CXar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo, Kristo Jesuo,
Map Symbols kiu sin donis kiel elaĉetaĵon por ĉiuj, ateston elmontrotan en konvenaj tempoj;
Marlett por kio mi estas nomita predikisto kaj apostolo (mi diras la veron, mi ne mensogas), instruisto por la nacianoj en fido kaj vero.
Mekanik LET Mi deziras do, ke la viroj preĝu en ĉiu loko, levante sanktajn manojn, sen kolero kaj disputado.
Microsoft Sans Serif Tiel same, ke virinoj sin vestu per decaj vestoj, kun modesteco kaj sobreco; ne kun harplektaĵoj, aŭ oro, aŭ perloj, aŭ multekostaj vestoj;
Milano LET sed (kio konvenas al virinoj konfesantaj la piecon) per bonfaroj.
MisterEarl BT Virino lernu en kvieteco kun ĉia submetiĝo.
Modern Sed mi ne permesas al virino instruadi, nek regi super viro, sed esti en kvieteco.
Monotype Sorts CXar Adam kreiĝis la unua, poste Eva;
MS Outlook kaj Adam ne trompiĝis; sed la virino, trompite, falis en pekon;
MV Boli sed ŝi saviĝos per la naskado, se ili daŭras en fido kaj amo kaj sanktiĝo kun sobreco.
Myriad Condensed Web Fidinda estas la diro:Se iu celas episkopecon, tiu deziras bonan laboron.
Myriad Web Episkopo do devas esti neriproĉebla, edzo de unu edzino, sobra, moderema, ordema, gastama, instruema,
NSimSun ne vindrinkema, ne batema; sed mildanima, ne disputema, ne monamanto;
OCRB reganta bone sian propran domanaron, tenante siajn gefilojn sub regado kun ĉia seriozeco
Odessa LET (sed se iu ne scias regi sian propran domon, kiel li zorgos pri la eklezio de Dio?);
OldDreadfulNo7 BT ne novico, por ke li ne ŝvelu per fiereco kaj ne falu en la kondamnon de la diablo.
One Stroke Script LET Krom tio li devas havi bonan ateston de la eksteruloj, por ke li ne falu en riproĉon kaj kaptilon de la diablo.
Orange LET Tiel same diakonoj devas esti seriozaj, ne duflanke parolantaj, ne tro amantaj vinon, ne avidantaj malhonoran gajnon;
MS UI Gothic tenantaj la misteron de la fido en pura konscienco.
ParkAvenue BT Kaj tiuj ankaŭ estu unue provitaj; poste ili servu kiel diakonoj, se ili estos neriproĉeblaj.
SimSun-PUA Virinoj ankaŭ devas esti seriozaj, ne kalumniantoj, sobraj, fidelaj pri ĉio.
Century Gothic La diakonoj estu edzoj de po unu edzino, regantaj bone siajn gefilojn kaj siajn proprajn domojn.
PMingLiU CXar tiuj, kiuj bone servadis kiel diakonoj, akiras al si bonan gradon kaj grandan kuraĝon en la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.
Poornut CXi tion mi skribas al vi, esperante veni al vi baldaŭ,
Porky's sed se mi prokrastos, por ke vi komprenu, kiel oni devas konduti en la domo de Dio, kiu estas la eklezio de la vivanta Dio, la kolono kaj bazo de la vero.
Pump Demi Bold LET Kaj laŭ konsento, granda estas la mistero de pieco:Tiu, kiu elmontriĝis en la karno, praviĝis en la spirito, estis vidita de anĝeloj, pripredikita ĉe la nacioj, prikredita en la mondo, prenita supren en gloro.
Pussycat Sed la Spirito klare diras, ke en la venontaj tempoj kelkaj defalos de la fido, atentante delogantajn spiritojn kaj doktrinojn de demonoj,
Quixley LET per la hipokriteco de trompantoj, kiuj havas la konsciencon kaŭterizitan kvazaŭ per brule varmega fero,
Raavi admonante ne edziĝi, kaj deteni sin de manĝaĵoj, kiujn Dio kreis por ke ili estu danke ricevitaj de tiuj, kiuj kredas kaj scias la veron.
Rage Italic LET CXar ĉiu kreitaĵo de Dio estas bona, kaj nenio devas esti forĵetita, se oni ĝin ricevas kun dankesprimo,
Roman ĉar ĝi estas sanktigita per la parolo de Dio kaj per preĝo.
Ruach LET Se vi memorigos la fratojn pri tio, vi estos bona servanto de Kristo Jesuo, nutrita per la vortoj de la fido kaj de la bona doktrino, kiun vi jam sekvis;
Script sed forrifuzu profanajn kaj avinajn fabelojn. Kaj ekzercu vin al pieco;
Scruff LET ĉar korpa ekzercado malmulte utilas; sed pieco utilas al ĉio, havante promeson pri la nuna vivo kaj pri la estonta.
Shruti Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto.
SimSun CXar por tio ni laboras kaj batalas, ĉar ni apogas nian esperon sur la vivantan Dion, kiu estas la Savanto de ĉiuj homoj, precipe de la kredantoj.
Sumdger Alts LET Tion ordonu kaj instruu.
Sumdger LET Neniu malestimu vian junecon, sed vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per ĉasteco.
Square721 BT GXis mi venos, atentu legadon, konsilon, instruadon.
Staccato222 BT Ne malŝatu la donacon, kiu estas en vi, donita al vi per profetado, kun la surmetado de la manoj de la presbiteraro.
Sylfaen Estu diligenta pri tiuj aferoj; dediĉu vin al ili, por ke via progreso evidentiĝu al ĉiuj.
Symbol Zorgu pri vi mem kaj pri via instruo. Persistu en tio; ĉar, tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas.
Tahoma Ne riproĉu maljunulon, sed konsilu lin, kiel patron; la pli junajn virojn, kiel fratojn;
Times New Roman Baltic la maljunulinojn, kiel patrinojn; la pli junajn virinojn, kiel fratinojn, kun ĉia ĉasteco.
Times New Roman CE Respektu tiujn vidvinojn, kiuj estas efektive vidvinoj.
Times New Roman CYR Sed se iu vidvino havas filojn aŭ nepojn, ĉi tiuj lernu unue montri piecon ĉe sia propra familio kaj rekompenci siajn gepatrojn; ĉar tio estas akceptebla antaŭ Dio.
Times New Roman Greek Tiu, kiu estas efektiva vidvino kaj izolitino, apogas sian esperon sur Dion, kaj persistas en petegoj kaj preĝoj nokte kaj tage.
Times New Roman TUR Sed la voluptamanta, ankoraŭ vivante, malvivas.
TmsRmn Tion ankaŭ ordonu, por ke ili estu sen riproĉo.
Tunga Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto.
Vrinda Estu registrata kiel vidvino tiu, kiu havas ne malpli ol sesdek jarojn, estis edzino de unu viro,
Webdings estas bone atestata pri bonfarado, edukis infanojn, gastigis fremdulojn, lavis la piedojn de la sanktuloj, helpis la suferantojn, kaj sekvis ĉian bonfaradon.
Wingdings Sed la pli junajn vidvinojn malakceptu; ĉar post kiam ili ekfariĝos luksemaj kontraŭ Kristo, ili deziras edziniĝi,