2018-08-01から1ヶ月間の記事一覧

*[マルタ] 6-0045

--- Sinjorino, --- ŝi diris post momento, --- la personon, kiu ĵus foriris de ĉi tie, oni akceptis ja kune kun ŝia malgranda parencino... kaj kun tiom... tiom da aliaj kondiĉoj. parencino 女の親族、身内。 Ĉu ŝi estas tiel alte klera? --- N…

*[マルタ] 6-0044

--- Mi konsentus tian pagon, --- ŝi diris, --- se oni akceptus min kune kun mia malgranda filineto. La okuloj de Ludovikino Zminska, kiuj antaŭ momento esprimis esperigan meditadon, nun malvarmiĝis. --- Ha! --- ŝi diris, --- vi ne estas do…

*[マルタ] 6-0043

Sinjorino! --- ŝi diris laŭte, --- mi tre dezirus ricevi ian firman oficon. Zminska meditis momenton. --- Tio ne estas absolute nehavebla, sed ĝi ne estas ankaŭ facila, kaj krom tio mi dubas, ĉu ĝi estus oportuna por vi. Mi esperas, ke vi …

*[マルタ] 6-0042

Ĉe la sojlo ŝi surŝovis sur la kapon la puncan kapuĉon kaj, malfermante la pordon, ekkantetis false ian francan kanton. false いんちきに Marta la unuan fojon en la vivo eksentis ion kvazaŭ envion. ion どころじゃないようなうらやましさ Aŭdan…

*[マルタ] 6-0041

ずいぶんとタカピーなフランス女、退出 --- Bone do, diris la francino leviĝante, --- post kelke da tagoj mi venas, por demandi denove pri la alveno de sinjorino la grafino. Tamen se ŝi post unu semajno ne alvenos aŭ ne sendos peti min, mi li…

*[マルタ] 6-0040

--- Eh bien! Mame! --- 十分ですわ、奥様(?) ŝi sin turnis al la mastrino de la loĝejo, --- finu kun mi; mi volas diri al vi nur kelke da vortoj. Kiam la grafino alveturos? --- Post kelke da tagoj. --- Ĉu vi skribis al ŝi pri la kondiĉoj,…

*[マルタ] 6-0039

--- Mi neniam havis talenton por muziko, --- ŝi komencis per voĉo sufiĉe mallaŭta, tamen ne intence mallaŭtigita nek tremanta, --- mi lernis ĝin en la daŭro de naŭ jaroj, sed tian, por kia oni ne havas kapablon, oni facile forgesas. Krom t…

*[マルタ] 6-0038

Marta forleviĝis de la fortepiano. forlevigxis 腰を上げた Sur ŝia vizaĝo antaŭe iom ruĝa nun aperis purpuraj makuloj, purpura 紫の la okuloj brilis de forta ekscitiĝo. Ĝi fariĝis! やっちまった El ŝia mano elfalis unu el la rimedoj, al kiuj…

*[マルタ] 6-0037

--- Elle touche faŭ! Mame! he! he! comme elle touche faŭ, --- 彼女は間違って触れる!奥様!ヘ!ヘ! 彼女が間違って触れると (Google 翻訳) ekkriis denove la francino, pafante per la ridantaj okuloj kaj apogante la graciajn piedojn sur la pl…

*[マルタ] 6-0036

Marta frapis la lastan akordon de la sentimentala melodio kaj tuj, ne levante la okulojn nek la manojn de la klavoj, komencis ludi la Nokturnon de Zientarski. Ŝi sentis, kian por ŝi nefavoran impreson ŝia ludado faris sur la virino, kiu te…

*[マルタ]6-0035

La mallarĝaj brovoj de Ludovikino Zminska iom kunŝoviĝis, brovoj 両眉 / kunsxovigxi くっつきあう kaj per tio ŝia vizaĝesprimo fariĝis ankoraŭ pli malvarma kaj severa, ol antaŭe; sur la malhela vizaĝo de la francino, kiu larĝe etendite sidi…

*[マルタ]6-0034

Marta komencis ludi. Ŝi ludis la Priere d' une vierge. 処女の祈り En la tempo, kiam ŝi lernis muzikon, la junaj fraŭlinoj ĉie ludadis la Priere d' une vierge, tiun sentimentalan komponaĵon, kies tonoj melankolie kunfandiĝadis kun la lunaj …

*[マルタ] 6-0033

--- Ah, vous avez du monde, madame! --- ŝi ekkriis, --- continuez, continuez, je puis attendre! あら、お取込み中なのね、奥様! と彼女は大きな声で言った。お続けになって、お続けになって、私お待ちできますわ!〔フランス語 Google 翻訳参考〕 Tio…

*[マルタ] 6-0032

当時はフランス語はいちいち訳をつけなくても一定の教養のある人たちには常識だったんだろうね。 --- Eh bien! mame! La Comtesse arrive-t-elle a' Varsovie? まあ!奥様! 伯爵夫人はワルシャワに来るのですか? (Google翻訳 フランス語) Kun ĉi tiuj vort…

Laboroj de jxurnalistoj

(en klasĉambro)Knabo: Kial ĵurnalistoj volonte pene iras al danĝeraj regionoj? Instruisto: Hum, tio estas... Iuj devas raporti al popoloj de la mondo tion, kio estas okazanta en la danĝeraj regionoj. Dum oni ne havus informojn, oni ne pova…

*[マルタ] 6-0031

特に難しい文もなし。 Ŝi rememorigadis al si sian knabinan muzikan repertuaron kaj ŝanceliĝadis, kion elekti inter la komponaĵoj, kiuj iam kaŭzadis al ŝi laŭdojn de la instruistino kaj kisojn de la gepatroj. Ŝi sidiĝis kaj ĉiam ankoraŭ serĉ…

*[マルタ] 6-0030

Kaj tamen la postulo de la mastrino de la informa oficejo havis en si nenion, kio povus esti rigardata kiel ofenda, ofenda 侮辱的な、気に障る ĝi estis bazita sur tiu simpla kaj komune akceptita regulo, ke, por diri ion pri la valoro kaj ec…

Kato kaj milito

(el la jxurnalo MAINICHI, 2012-08-03) Mia kato En 1942 somere mi estis en la gubernio OKAYAMA. Iun tagon el oficejo iu abrupte veninte ordonis nin, 《oferu katojn》. Nia kato de antaŭ longe estis en nia hejmo, de kiam mi povas rememori. Ĝi…

*[マルタ] 6-0029

Sur la palaj vangoj de Marta aperis ruĝo. Ŝi estis edukata hejme, neniam antaŭ iu submetis sin al ekzameno, submet/i sin al ekzamen/o 試験を受ける ŝi eĉ neniam prezentiĝis kun sia ludado antaŭ la mondo, ĉar kelke da monatoj post la edziniĝ…

*[マルタ] 6-0028

--- Mi povus doni lecionojn de muziko kaj de franca lingvo, --- ŝi diris. --- Koncerne la lastan, --- respondis la mastrino, --- フランス語に関連して mi trovas, ke vi havas francan elparoladon sufiĉe facilan kaj bonan, kaj kvankam tio ne e…

*[マルタ] 6-0027

Marta ne tuj respondis. Estas mirinde, ŝi venis ĉi tien kun la intenco akiri por si lokon de instruistino, sed ŝi ne sciis bone, kion nome ŝi povas kaj deziras instrui. nome すなわち、実際のところ Ŝi ne kutimis fari kalkulon pri la spirita…

マルタ6-0026

--- Ha! sekve vi eble posedas ateston de trapaso de ia el la plej altaj lernejoj? atesto 証明書 --- Ne, sinjorino; mi ricevis mian edukon hejme. Tiujn vortojn la du virinoj interŝanĝis inter si france. フランス語でかい! Marta parolis tiun…

マルタ6-0025

特に難しい・知らない単語はない。 Ludovikino Zminska komencis per la demando, per kiu ŝi videble ordinare komencadis la interparolojn kun la venantaj kandidatinoj por ofico de instruistino. --- Ĉu vi jam okupadis vin per instruado? --- Ne, …

沖縄辺野古基地建設反対

「マルタ」は土日で遡及して穴埋めします!リンク先はtwitterの動画です。 今日の沖縄防衛局に要請に来た山内徳信 元読谷村長が沖縄防衛局員に対し涙ながらに訴えている様子是非多くの方に見ていただきたい。 トレーラーに押しつぶされた棚原家はねぇ、うん…

マルタ6-0024

Ĉi tie, tuj sur la unua stacio de tiu nekonata vojo, stacio 普通、駅とか停留所とか。ここでは立ち寄るべき或る施設という程度の意味か。 ŝi komencis diveni la ekzistadon de aferoj teruraj, tamen ŝi ne tremis, en siaj pensoj ŝi certigadis sin m…

マルタ6-0023

La scenoj, kiuj en la lastaj minutoj preterŝoviĝis antaŭ ŝiaj okuloj, faris sur ŝia spirito fortan impreson, des pli fortan, ke ĝi estis tute nova. Ŝi ne kutimis vidi homojn, kiuj serĉas laborenspezon, pelas sin pro peco da pano, pelas sin…

マルタ6-0022

今回も難しい単語はなかったみたい。 Dum kelke da sekundoj en la ĉambro regis plena silento. Subite sur la sulkoplenaj vangoj de la maljunulino ekfluis du riveretoj da senhaltaj larmoj. Ŝi tamen eligis nenian sonon, ne diris eĉ unu vorton, f…

マルタ6-0021

--- Nenian! --- ŝi elmurmuretis post momento... --- nenian! --- ŝi ripetis, kaj rigide, kvazaŭ movita de ia forto sendependa de ŝi mem, ŝi malrapide leviĝis de la seĝo. Ŝi tamen ne foriris. Ŝiaj palpebroj ŝvelis, sxvelis 腫れていた la pupi…

マルタ6-0020

前の婦人は何も仕事の口を紹介してもらえなかった。 Ŝi subite silentiĝis kaj direktis rigidan rigardon al la kontraŭa muro, ĉar Ludovikino Zminska leviĝis. --- Mi tre bedaŭras, --- malrapide komencis la mastrino, --- sed en la nuna momento mi…

マルタ6-0019

面接の順番待ちで、直前の人の内容が微妙だと余計にどきどきしますな。 Ĉi tiu demando estis farita per tono ĝentila, sed samtempe tiel seka kaj malvarma, ke ĝi havis la saman signifon, kiel klara rifuzo. Tamen la maljuna virino tion ne kompren…