マルタ

*[マルタ] 7-0021

Elparolante ĉi tiun demandon, la homo de eterna ridado levis la kapon kaj rigardis la mastrinon per tiel larĝe malfermitaj okuloj, kun tiel komika esprimo de plendo, ofendiĝo kaj mirego, ke Mario ne povis sin deteni de preskaŭ laŭta rido. …

*[マルタ] 7-0020

--- Aleĉjo! --- interrompis la mastrino kun iom da nekontenteco, --- ŝi estas videble ia malfeliĉa virino: ŝi portas funebron pro la edzo... --- Juna vidvineto! --- ekkriis la juna homo, denove levante la okulojn; --- vi eble ne scias, kuz…

*[マルタ] 7-0019

Mario ne povis deteni sin de rideto. Tamen ŝi levis la ŝultrojn, kaj, sidiĝante sur la sofo kun laboro en la mano, ŝi diris kun teno de facila riproĉo: --- Vi forgesis diri al mi bonan tagon, Aleĉjo! Ĉe tiuj ĉi vortoj la juna homo suprensa…

*[マルタ] 7-0018

En la momento, kiam Mario Rudzinska eniris en la salonon, la pozo de tiu juna homo estis iom stranga. Li staris kun vizaĝo turnita al la kabineta pordo, kiun la mastrino fermis, kun talio iom fleksita malantaŭen, kun manoj levitaj supren, …

*[マルタ] 7-0017

Mario trapasis mallaŭte la ĉambron, ankoraŭ unu fojon haltigis amikan rigardon sur la vizaĝo de la nova instruistino de sia filino kaj senbrue fermis post si la pordon, kaŝitan malantaŭ la pordokurteno, kondukantan el la kabineto al la sal…

*[マルタ] 7-0016

--- Mi havas filinon, sinjorino! --- ŝi respondis; kaj kvazaŭ tiuj vortoj frapus ŝin per ia subita, ordona rememoro, ordona rememoro: 命令的記憶。訳は文学的に。 ŝi sidiĝis sur la seĝo, kiu antaŭ momento estis donita al ŝi, kaj per la manoj…

*[マルタ] 7-0015

--- Vi portas funebron, --- diris Mario Rudzinska per mallaŭtigita, mola voĉo, --- eble pro la patrino, aŭ la patro... --- Pro la edzo, --- mallaŭte respondis Marta, kaj ŝiaj palpebroj denove malleviĝis malrapide kaj peze. --- Vi sekve est…

*[マルタ] 7-0014

La kabineto estis aranĝita pli modeste ol la salono, tamen en ĝi regis bona gusto kaj komforto. Ĉe unu el la muroj staris granda tablo, kovrita per verda drapo, plena de libroj, kajeroj kaj skribiloj. drapo: ラシャ(前出) Jadvinjo tie ĉi …

*[マルタ] 7-0013

Marta silente salutis kaj leviĝis. --- Se vi, sinjorino, volas jam de hodiaŭ komenci la lecionojn --- diris la mastrino, ankaŭ leviĝante kaj per afabla gesto levigxi: 立ち上がる montrante la pordon kun la pordkurteno, malantaŭ kiu samtempe…

*[マルタ] 7-0012

La mastrino de la loĝejo daŭrigis sian interparoladon kun Marta. --- La lasta instruantino de mia filino, fraŭlino Dupont, instruis tre bone, kaj Jadvinjo faris ĉe ŝi grandajn progresojn. Sed mia edzo opiniis kaj ankaŭ min konvinkis pri ti…

*[マルタ] 7-0011

En tiu sama momento en la antaŭĉambro eksonis la sonorilo; tamen en la salonon neniu eniris, sed post minuto la pordokurteno, preskaŭ tute ŝirmanta la pordon de la najbara ĉambro, movetiĝis kaj en la fendo, kiu fariĝis inter la pezaj faldo…

*[マルタ] 7-0010

--- Verŝajne mi havas la plezuron vidi sinjorinon Marta Swicka? --- diris la mastrino de la loĝejo, etendante unu manon al la venintino kaj per la dua mano montrante al ŝi unu el la brakseĝoj, kiuj staris apud la kanapo. --- Sinjorino Zmin…

*[マルタ] 7-0009

家庭教師をすることになったマルタ。家庭教師の先はシフィエント・イェルスカ通りにあるらしい。 もともと、マルタは「グラニチュナ」というところに住んでいた。マルタ 1-0007参照。それからピブナという通りの屋根裏部屋に引っ越した。マルタ1-0008参照。 …

*[マルタ] 7-0008

Marta efektive ricevis laboron. Post monato da atendado, post pli ol dek senrezultataj iroj al la informa oficejo, Ludovikino Zminska sciigis al la juna virino, ke ŝi ricevis por ŝi lecionon de franca lingvo. Tiu laborenspezo, kiu estis ko…

*[マルタ] 7-004

La unuan fojon nun la gajeco de la infano faris preman impreson sur la menso de Marta. Hieraŭ, kiam Janjo ankoraŭ memoris pli bone la malaperintan bildon de la patro, kiam, malĝoja pro la perdo de la muroj, inter kiuj ŝi vivis ĝis nun, kaj…

*[マルタ] 7-003

La impreso de la momento estas la sola potenco, kiu forte efikas sur organismoj de infanoj. organismoj de infanoj: 子どもたちの心身 La estonteco ne ekzistas por ilia penso, la pasinteco rapide elviŝiĝas el ilia memoro. La hieraŭa tago esta…

*[マルタ] 7-002

Malfermante la papermonujon, kiu enhavis en si tiun riĉecon, Marta eksentis ian nedifinitan, sed turmentan maltrankvilecon. ne/difin/it/a; 決まっていない。はっきりしないturmenta: 辛い Tiu ĉi sento ankoraŭ pligrandiĝis en ŝi, kiam, enirinte…

*[マルタ] 7-001

Marta foriris. Ŝi malsupreniris la ŝtuparon malrapide. Ŝi ne ploris kiel tiu juna knabino, kiu antaŭ unu horo iris tiun saman vojon, sed ŝi estis profunde enpensa. enpensa: 考え込んだ Nur elirinte sur la straton, ŝi forigis la rigardon de …

*[マルタ] 6-0059

Zminska levis iom la ŝultrojn kaj diris malrapide: sxultroj: 両肩 --- Vi ripetis multfoje la demandon: kial? Ne formulante kategorian respondon, mi diros al vi, ke verŝajne pleje kaj antaŭ ĉio tial, ke la viroj estas kapoj de domoj, patroj…

*[マルタ] 6-0058

Marta aŭskultis tiujn vortojn kun avideco, kun avideco: 渇望を以て sed ju pli longe ŝi aŭskultis, tiom pli fariĝis videble, ke ankaŭ en ŝia kapo kolektiĝas tiaj samaj pensoj, en la buŝon puŝiĝas vortoj. --- Sinjorino! ŝi diris, --- ĉu anka…

*[マルタ] 6-0057

--- Vane vi streĉas viajn pensojn, --- plue diris Ludovikino Zminska, --- strecxi 引き伸ばす。ストレッチ nenion ili diros al vi, ĉar vi ne vivis ĝis nun meze de mondo reala, vi havis vian mondon antaŭe de fraŭlinaj revoj, poste de familiaj…

*[マルタ] 6-0056

--- Vi, sinjorino, ne estas la unua, --- ŝi komencis per voĉo malpli seka, ol kiel ŝi parolis ĝis nun, --- vi ne estas la unua, kiu parolas al mi en tia maniero. De ok jaroj, tio estas de la tempo, kiam mi fariĝis estrino de ĉi tiu institu…

*[マルタ] 6-0055

--- Pardonu, sinjorino, --- ŝi diris post momento, levante sian vizaĝon, sur kiu estis pentrita la esprimo de turmenta maltrankvileco, --- pardonu sinjorino, ke mi tiel longe okupas vin per mia parolado. Mi estas virino nesperta, mi ĝis n…

*[マルタ] 6-0054

--- En tia okazo mi ne promesas al vi elementajn lecionojn de pentrado, --- diris Zminska, trankvile krucigante la brakojn sur la brusto. Sed la manoj de Marta interplektiĝis ĉiam pli forte sub la influo de ĉiam pli turmenta sento. --- Kia…

*[マルタ] 6-0053

--- Certe, --- ŝi diris, --- se vi scias pentri, tio povas iom utili al vi, tamen multe malpli, ol kiom utilus lerteco en muziko... --- Kial, sinjorino? --- Verŝajne tial, ke pentrado estas mallaŭta kaj muziko estas laŭta... Por ĉiu okazo,…

*[マルタ] 6-0052

--- Tiujn komencojn ordinare instruas ankaŭ la viroj... interrompis Zminska. --- Certe tiam, kiam la afero koncernas donadon de lecionoj al knaboj, --- rimarkigis Marta. --- Kaj al knabinoj ankaŭ, aldonis la mastrino de la informa oficejo.…

*[マルタ] 6-0049

--- Ĝi nenion utilus al vi, --- interrompis Zminska. --- Kial, sinjorino? --- Jes, ĉar nek mi, nek iu alia el la posedantinoj de informaj oficejoj povus kun pura konscienco promesi al vi lecionojn de la objektoj, pri kiuj vi parolis... kun…

*[マルタ] 6-0045

--- Sinjorino, --- ŝi diris post momento, --- la personon, kiu ĵus foriris de ĉi tie, oni akceptis ja kune kun ŝia malgranda parencino... kaj kun tiom... tiom da aliaj kondiĉoj. parencino 女の親族、身内。 Ĉu ŝi estas tiel alte klera? --- N…

*[マルタ] 6-0044

--- Mi konsentus tian pagon, --- ŝi diris, --- se oni akceptus min kune kun mia malgranda filineto. La okuloj de Ludovikino Zminska, kiuj antaŭ momento esprimis esperigan meditadon, nun malvarmiĝis. --- Ha! --- ŝi diris, --- vi ne estas do…

*[マルタ] 6-0043

Sinjorino! --- ŝi diris laŭte, --- mi tre dezirus ricevi ian firman oficon. Zminska meditis momenton. --- Tio ne estas absolute nehavebla, sed ĝi ne estas ankaŭ facila, kaj krom tio mi dubas, ĉu ĝi estus oportuna por vi. Mi esperas, ke vi …