マルタ

'[マルタ] 6-0059

Zminska levis iom la ŝultrojn kaj diris malrapide: sxultroj: 両肩 --- Vi ripetis multfoje la demandon: kial? Ne formulante kategorian respondon, mi diros al vi, ke verŝajne pleje kaj antaŭ ĉio tial, ke la viroj estas kapoj de domoj, patroj…

'[マルタ] 006-58

Marta aŭskultis tiujn vortojn kun avideco, kun avideco: 渇望を以て sed ju pli longe ŝi aŭskultis, tiom pli fariĝis videble, ke ankaŭ en ŝia kapo kolektiĝas tiaj samaj pensoj, en la buŝon puŝiĝas vortoj. --- Sinjorino! ŝi diris, --- ĉu anka…

[マルタ] 6-0057

--- Vane vi streĉas viajn pensojn, --- plue diris Ludovikino Zminska, --- strecxi 引き伸ばす。ストレッチ nenion ili diros al vi, ĉar vi ne vivis ĝis nun meze de mondo reala, vi havis vian mondon antaŭe de fraŭlinaj revoj, poste de familiaj…

*[マルタ] 6-0056

--- Vi, sinjorino, ne estas la unua, --- ŝi komencis per voĉo malpli seka, ol kiel ŝi parolis ĝis nun, --- vi ne estas la unua, kiu parolas al mi en tia maniero. De ok jaroj, tio estas de la tempo, kiam mi fariĝis estrino de ĉi tiu institu…

*[マルタ] 6-0055

--- Pardonu, sinjorino, --- ŝi diris post momento, levante sian vizaĝon, sur kiu estis pentrita la esprimo de turmenta maltrankvileco, --- pardonu sinjorino, ke mi tiel longe okupas vin per mia parolado. Mi estas virino nesperta, mi ĝis n…

*[マルタ] 6-0054

--- En tia okazo mi ne promesas al vi elementajn lecionojn de pentrado, --- diris Zminska, trankvile krucigante la brakojn sur la brusto. Sed la manoj de Marta interplektiĝis ĉiam pli forte sub la influo de ĉiam pli turmenta sento. --- Kia…

*[マルタ] 6-0053

--- Certe, --- ŝi diris, --- se vi scias pentri, tio povas iom utili al vi, tamen multe malpli, ol kiom utilus lerteco en muziko... --- Kial, sinjorino? --- Verŝajne tial, ke pentrado estas mallaŭta kaj muziko estas laŭta... Por ĉiu okazo,…

*[マルタ] 6-0052

--- Tiujn komencojn ordinare instruas ankaŭ la viroj... interrompis Zminska. --- Certe tiam, kiam la afero koncernas donadon de lecionoj al knaboj, --- rimarkigis Marta. --- Kaj al knabinoj ankaŭ, aldonis la mastrino de la informa oficejo.…

*[マルタ] 6-0049

--- Ĝi nenion utilus al vi, --- interrompis Zminska. --- Kial, sinjorino? --- Jes, ĉar nek mi, nek iu alia el la posedantinoj de informaj oficejoj povus kun pura konscienco promesi al vi lecionojn de la objektoj, pri kiuj vi parolis... kun…

マルタ6-0045

--- Sinjorino, --- ŝi diris post momento, --- la personon, kiu ĵus foriris de ĉi tie, oni akceptis ja kune kun ŝia malgranda parencino... kaj kun tiom... tiom da aliaj kondiĉoj. parencino 女の親族、身内。 Ĉu ŝi estas tiel alte klera? --- N…

マルタ6-0044

--- Mi konsentus tian pagon, --- ŝi diris, --- se oni akceptus min kune kun mia malgranda filineto. La okuloj de Ludovikino Zminska, kiuj antaŭ momento esprimis esperigan meditadon, nun malvarmiĝis. --- Ha! --- ŝi diris, --- vi ne estas do…

マルタ6-0043

Sinjorino! --- ŝi diris laŭte, --- mi tre dezirus ricevi ian firman oficon. Zminska meditis momenton. --- Tio ne estas absolute nehavebla, sed ĝi ne estas ankaŭ facila, kaj krom tio mi dubas, ĉu ĝi estus oportuna por vi. Mi esperas, ke vi …

マルタ6-0042

Ĉe la sojlo ŝi surŝovis sur la kapon la puncan kapuĉon kaj, malfermante la pordon, ekkantetis false ian francan kanton. false いんちきに Marta la unuan fojon en la vivo eksentis ion kvazaŭ envion. ion どころじゃないようなうらやましさ Aŭdan…

マルタ6-0041

ずいぶんとタカピーなフランス女、退出 --- Bone do, diris la francino leviĝante, --- post kelke da tagoj mi venas, por demandi denove pri la alveno de sinjorino la grafino. Tamen se ŝi post unu semajno ne alvenos aŭ ne sendos peti min, mi li…

マルタ6-0040

--- Eh bien! Mame! --- 十分ですわ、奥様(?) ŝi sin turnis al la mastrino de la loĝejo, --- finu kun mi; mi volas diri al vi nur kelke da vortoj. Kiam la grafino alveturos? --- Post kelke da tagoj. --- Ĉu vi skribis al ŝi pri la kondiĉoj,…

マルタ6-0039

--- Mi neniam havis talenton por muziko, --- ŝi komencis per voĉo sufiĉe mallaŭta, tamen ne intence mallaŭtigita nek tremanta, --- mi lernis ĝin en la daŭro de naŭ jaroj, sed tian, por kia oni ne havas kapablon, oni facile forgesas. Krom t…

マルタ6-0038

Marta forleviĝis de la fortepiano. forlevigxis 腰を上げた Sur ŝia vizaĝo antaŭe iom ruĝa nun aperis purpuraj makuloj, purpura 紫の la okuloj brilis de forta ekscitiĝo. Ĝi fariĝis! やっちまった El ŝia mano elfalis unu el la rimedoj, al kiuj…

マルタ6-0037

--- Elle touche faŭ! Mame! he! he! comme elle touche faŭ, --- 彼女は間違って触れる!奥様!ヘ!ヘ! 彼女が間違って触れると (Google 翻訳) ekkriis denove la francino, pafante per la ridantaj okuloj kaj apogante la graciajn piedojn sur la pl…

マルタ6-0036

Marta frapis la lastan akordon de la sentimentala melodio kaj tuj, ne levante la okulojn nek la manojn de la klavoj, komencis ludi la Nokturnon de Zientarski. Ŝi sentis, kian por ŝi nefavoran impreson ŝia ludado faris sur la virino, kiu te…

マルタ6-0035

La mallarĝaj brovoj de Ludovikino Zminska iom kunŝoviĝis, brovoj 両眉 / kunsxovigxi くっつきあう kaj per tio ŝia vizaĝesprimo fariĝis ankoraŭ pli malvarma kaj severa, ol antaŭe; sur la malhela vizaĝo de la francino, kiu larĝe etendite sidi…

マルタ6-0034

Marta komencis ludi. Ŝi ludis la Priere d' une vierge. 処女の祈り En la tempo, kiam ŝi lernis muzikon, la junaj fraŭlinoj ĉie ludadis la Priere d' une vierge, tiun sentimentalan komponaĵon, kies tonoj melankolie kunfandiĝadis kun la lunaj …

マルタ6-0033

--- Ah, vous avez du monde, madame! --- ŝi ekkriis, --- continuez, continuez, je puis attendre! あら、お取込み中なのね、奥様! と彼女は大きな声で言った。お続けになって、お続けになって、私お待ちできますわ!〔フランス語 Google 翻訳参考〕 Tio…

マルタ6-0032

当時はフランス語はいちいち訳をつけなくても一定の教養のある人たちには常識だったんだろうね。 --- Eh bien! mame! La Comtesse arrive-t-elle a' Varsovie? まあ!奥様! 伯爵夫人はワルシャワに来るのですか? (Google翻訳 フランス語) Kun ĉi tiuj vort…

マルタ6-0031

特に難しい文もなし。 Ŝi rememorigadis al si sian knabinan muzikan repertuaron kaj ŝanceliĝadis, kion elekti inter la komponaĵoj, kiuj iam kaŭzadis al ŝi laŭdojn de la instruistino kaj kisojn de la gepatroj. Ŝi sidiĝis kaj ĉiam ankoraŭ serĉ…

マルタ6-0030

Kaj tamen la postulo de la mastrino de la informa oficejo havis en si nenion, kio povus esti rigardata kiel ofenda, ofenda 侮辱的な、気に障る ĝi estis bazita sur tiu simpla kaj komune akceptita regulo, ke, por diri ion pri la valoro kaj ec…

マルタ6-0029

Sur la palaj vangoj de Marta aperis ruĝo. Ŝi estis edukata hejme, neniam antaŭ iu submetis sin al ekzameno, submet/i sin al ekzamen/o 試験を受ける ŝi eĉ neniam prezentiĝis kun sia ludado antaŭ la mondo, ĉar kelke da monatoj post la edziniĝ…

マルタ6-0028

--- Mi povus doni lecionojn de muziko kaj de franca lingvo, --- ŝi diris. --- Koncerne la lastan, --- respondis la mastrino, --- フランス語に関連して mi trovas, ke vi havas francan elparoladon sufiĉe facilan kaj bonan, kaj kvankam tio ne e…

マルタ6-0027

Marta ne tuj respondis. Estas mirinde, ŝi venis ĉi tien kun la intenco akiri por si lokon de instruistino, sed ŝi ne sciis bone, kion nome ŝi povas kaj deziras instrui. nome すなわち、実際のところ Ŝi ne kutimis fari kalkulon pri la spirita…

マルタ6-0026

--- Ha! sekve vi eble posedas ateston de trapaso de ia el la plej altaj lernejoj? atesto 証明書 --- Ne, sinjorino; mi ricevis mian edukon hejme. Tiujn vortojn la du virinoj interŝanĝis inter si france. フランス語でかい! Marta parolis tiun…

マルタ6-0025

特に難しい・知らない単語はない。 Ludovikino Zminska komencis per la demando, per kiu ŝi videble ordinare komencadis la interparolojn kun la venantaj kandidatinoj por ofico de instruistino. --- Ĉu vi jam okupadis vin per instruado? --- Ne, …