ligoj / リンク集

エスペラントを学んでみたいと思う方、エスペラントについて知りたい方へ

この初めにも書きましたが、まずは「ザメンホフ伝」をお読みいただきたいです。


このブログの中の記事(対訳。ただし拾ったものの組み合わせ)

エスペラントのブログなど

団体など

 • SAT「世界非国民協会」と訳すのが好き。
 • MAS Monda Asembleo Socia

*[マルタ] 7-0018

 En la momento, kiam Mario Rudzinska eniris en la salonon, la pozo de tiu juna homo estis iom stranga.  
Li staris kun vizaĝo turnita al la kabineta pordo, kiun la mastrino fermis, kun talio iom fleksita malantaŭen, kun manoj levitaj supren, kun rigardo fiksita al la plafono. plafono: 天井
Tiun teatran pozon akompanis vizaĝesprimo, kiu signifis ankaŭ teatran kaj tre komike aspektantan ravitecon. raviteco: 魅了されること
 --- Aleĉjo! --- diris Mario kun admona tono, --- kia do nova sensencaĵo ĝi estas?  
 --- Diino! --- ekkriis la juna homo duonvoĉe,  
ne ŝanĝante la pozon nek la vizaĝesprimon. --- Diino! --- li ripetis,  
kaj kun ĝemo laŭ la maniero de herooj de komedio li mallevis la kapon kaj la manojn. gxemo: ため息

*[マルタ] 7-0017

 Mario trapasis mallaŭte la ĉambron,  
ankoraŭ unu fojon haltigis amikan rigardon sur la vizaĝo de la nova instruistino de sia filino  
kaj senbrue fermis post si la pordon, kaŝitan malantaŭ la pordokurteno, kondukantan el la kabineto al la salono.  
 En la mezo de la salono staris juna homo, kiu havis la aĝon de ĉirkaŭ 26 jaroj, maldika, gracia, vestita laŭ la lasta modo, kun bruna mallarĝa vizaĝo, nigraj haroj kaj karbe nigraj okuloj.  
La eksteraĵo de tiu ĉi homo estis agrabla kaj ĉe la unua rigardo eĉ interesa.  
Antaŭ ĉio frapanta en ĝi estis la granda pleneco de vivo libera, gaja, kvazaŭ senpacience sin elpuŝanta kaj kaprice ekscentra. frapanta: 驚くべき、ハッとするような
kaprice: 気まぐれに
ekscentra: 調子はずれな
Ĉi tiu pleneco de vivo post pli atenta rigardo aperis eĉ kiel troeco.  
La pupiloj de la juna homo flamis, fulmetadis, pupiloj: 瞳
flum/et/i: きらめく
ĉirkaŭ la buŝo, kiu estis duone kovrita de malgrandaj lipharoj, ludis svarmo da ridetoj, jen plaĉivolaj, jen petolaj, jen ŝercemaj,  
la tuta fizionomio en unu sekundo ŝanĝiĝadis, akceptante ĉiam alian esprimon de sprito, de ŝerco.  
Li estis videble homo de eterna gajeco, de eterna ridado, sed samtempe oni vidis, ke li estis homo de gaja, pri nenio zorganta vivo.  
Ĉi tiun lastan montris la iom laca koloro de lia vizaĝo, kiu kontrastis kun la juneco de lia tuta figuro, la flama brilo de liaj pupiloj, la preskaŭ infana malseriozeco de liaj ridetoj.  

 --- Mi havas filinon, sinjorino! --- ŝi respondis;  
kaj kvazaŭ tiuj vortoj frapus ŝin per ia subita, ordona rememoro, ordona rememoro: 命令的記憶。訳は文学的に。
ŝi sidiĝis sur la seĝo, kiu antaŭ momento estis donita al ŝi,  
kaj per la manoj ankoraŭ iom tremantaj ŝi komencis malfermadi unu post alia la librojn, kiuj estis metitaj antaŭ ŝi.  
El tiuj libroj Marta povis kompreni, ke la dekdujara Jadvinjo jam multe lernis kaj jam multe progresis en la lernado;  
pri la profunda lingva sciado,  
kiun posedis la antaŭa instruistino de la knabineto,  
atestis la diversloke en la kajeroj troviĝantaj notoj, lertaj,  
plej facile venkantaj la plej grandajn lingvajn malfacilaĵojn venki: 克服
kaj penetrantaj en la esencon kaj subtilajn nuancojn de la objekto. penetri: 貫く・浸透する・見破る・洞察する
subtila: 微妙な・名状しがたい
Marta viŝis per la mano siajn okulojn,  
kvazaŭ ŝi volus klarigi sian rigardon aŭ forpeli de si ian trudiĝeman penson, kaj,  
fermante la kajerojn kaj librojn, ŝi faris al sia lernantino kelkajn demandojn.  
Maria Rudzinska dume foriris al la fenestro, kaj,  
preninte en la manojn ian kudrolaboron, ŝi intencis sidiĝi kun ĝi ĉe malgranda tableto,  
sed subite la pordokurteno iom disŝoviĝis kaj malantaŭ ĝi aŭdiĝis bonsona vira voĉo:  
 --- Kuzino Marinjo! mi petas vin ĉi tien por unu minuto.  

*[マルタ] 7-0015

 --- Vi portas funebron, --- diris Mario Rudzinska per mallaŭtigita, mola voĉo, --- eble pro la patrino, aŭ la patro...  
 --- Pro la edzo, --- mallaŭte respondis Marta,  
kaj ŝiaj palpebroj denove malleviĝis malrapide kaj peze.  
 --- Vi sekve estas vidvino! --- ekkriis Mario,  
kaj en ŝia voĉo sonis tiu kompato, tiu timo,  
kiujn virino edzece feliĉa sentas ĉiufoje, edzece: 結婚生活的
kiam ŝi aŭdas,  
ke iu perdis tian feliĉon,  
ke sekve ankaŭ ŝia feliĉo certe ne estas eterna;  
--- kaj eble... eble vi havas infanojn?  
 Ĉi tiun fojon Marta levis la rigardon, en kiu ektremis viva lumo.  

*[マルタ] 7-0014

 La kabineto estis aranĝita pli modeste ol la salono,  
tamen en ĝi regis bona gusto kaj komforto.  
Ĉe unu el la muroj staris granda tablo, kovrita per verda drapo, plena de libroj, kajeroj kaj skribiloj. drapo: ラシャ(前出)
Jadvinjo tie ĉi jam sentis sin ĉe si kaj, senti sin cxe si: 落ち着く
levante la belajn okulojn al la vizaĝo de la estonta instruantino,  
kun serioza mieno alŝovis al la tablo oportunan brakseĝon kaj metis antaŭ ĝi kelke da libroj kaj sufiĉe grandan nombron da dikaj kajeroj.  
 Marta tamen ne tuj sidiĝis.  
Ŝia vizaĝo, kiu post la ĵus pasinta monato da atendado estis pli malgrasa kaj pala ol antaŭe, ricevis en tiu momento la esprimon de profunda enpensiĝo,  
la palpebroj malleviĝis,  
la manoj, per kiuj ŝi alkroĉiĝis al rando de la tablo, iom tremis. alkrocxigxi: つかまる、すがりつく(前出)
Ŝi staris tiel kelke da minutoj, kun senmova vizaĝo kaj teniĝo. tenigxo: 姿勢
Oni povus diri, ke ŝi meditas pri la ĵus aŭditaj vortoj de la patrino de ŝia lernantino,  
aŭ ŝi mem faras al si ian demandon,  
serĉante por ĝi respondon en sia prudento aŭ konscienco.  
Kiam ŝi levis la rigardon, ŝiaj okuloj renkontiĝis kun la sur ŝi fiksita rigardo de la mastrino.  
Tiu ĉi rigardo en la daŭro de momento laŭkuris de la piedoj ĝis la kapo la gracian, delikatan, noble belan figuron de la nova instruistino. lauxkuri: ~に沿って走る
Ĝi haltis iom pli longe sur la larĝa blanka rubando, Gxi = Tiu cxi rigardo
strio borderis: 縞が縁取っていた
kiu per funebra strio borderis ŝian nigran veston,  
kaj fiksiĝis nun sur ŝia pala enpensa vizaĝo kun esprimo de kunsento kaj iom da scivoleco.  

*[マルタ] 7-0013

 Marta silente salutis kaj leviĝis.  
 --- Se vi, sinjorino, volas jam de hodiaŭ komenci la lecionojn ---  
diris la mastrino, ankaŭ leviĝante kaj per afabla gesto levigxi: 立ち上がる
montrante la pordon kun la pordkurteno,  
malantaŭ kiu samtempe kun la leviĝo de la ambaŭ virinoj  
malaperis la paro da okuloj, la lipharoj kaj la barbeto, ---  
jen estas la kabineto, destinita por la lernado de mia filino. kabineto: 書斎
destini: 充てる・指定する

*[マルタ] 7-0012

 La mastrino de la loĝejo daŭrigis sian interparoladon kun Marta.  
 --- La lasta instruantino de mia filino, fraŭlino Dupont, instruis tre bone,  
kaj Jadvinjo faris ĉe ŝi grandajn progresojn.  
Sed mia edzo opiniis kaj ankaŭ min konvinkis pri tio, ke estas ne tute bone de nia flanko,  
ke ni donis al fremdlandulino la eblon labori,  
dum ĉirkaŭ ni troviĝas tiom multe da estimindaj lokaj virinoj, kiuj tiel penege serĉas laboron kaj tiel malfacile ĝin trovas.  
Al ĉiuj instruistoj, kiuj klerigos la menson de nia filino, klerigi la menson: 知を啓発する
mi kaj mia edzo faras la solan peton,  
ke la instruado estu fundamenta, larĝa, plena,  
ke ĝi ampleksu ĉiujn branĉojn de la koncernata objekto tiamaniere, ke nia infano povu iam perfekte ĝin posedi. koncernata: 関係している