Legolibro de KABE

Saĝa hundo

La ĥirurgiisto Morand en Parizo havis amikon, kies hundo rompis al si kruron. Morand, por esti kompleza al la amiko, prenis la hundon en sian domon kaj resanigis ĝin. Post iom da tempo io gratis la pordon de l'ĉambro, kie laboris Morand. K…

Vulpo

Kuracisto havis tiel malsovaĝan vulpon, ke li lasis ĝin libera la tutan tagon, ĉar ĝi atakis neniun. Ĝi eĉ iris arbaron, sed revenis ĉiuvespere; nur nokte oni ligis ĝin al ĉeno. Foje ĝi rimarkis, ke la ĉirkaŭkolo estas tro vasta, eliĝis el…

Konfeso

--- Cu vi ĉion konfesis? --- diris respektinda pastro al pekulo dumla konfesado. --- Ne, ankoraŭ unu peko ŝarĝas mian konsciencon: mi ŝtelis poŝhorloĝon, ĉu vi akceptos ĝin? --- Mi? --- diris la ofendita pastro. --- Vi kuraĝas ofendi min k…

Sinjorino Rothschild

Maljuna sinjorino Rothschild, la patrino de la potenca kapitalisto, atingis la aĝon de naŭdek ok jaroj; ŝia rimarkinda spriteco kaj neordinara inteligenteco konserviĝis ĝis ŝia morto. Dum sia lasta malsano, ĉirkaŭila de la tuta familio, ŝi…

Varma vesto

Malriĉa franco, vestita nur per malpeza somera surtuto, promenis en bela vintra tago sur la stratoj de Parizo. La reĝo, renkontante lin, miris pro lia somera vesto kaj demandis: --- Kial vi promenas en tiel malpeza vesto? --- Via Rega Moŝt…

Granda kapo de brasiko

Du metiaj knaboj, Petro kaj Benedikto, paŝis foje preter legoma ĝardeno. --- Rigardu --- diris Petro ---, kiel grandaj brasikaj kapoj! Tute ne grandaj --- respondis Benedikto, granda fanfaronemulo. --- Dum mia migrado mi vidis foje brasika…

Leono kaj leporo

Leono favoris leporon per sia amikeco. Foje la leporo demandis sian amikon: --- Oni diras, ke mizera krianta koko facile fortimigas vin, leonojn; ĉu tio estas vera ? --- Jes --- respondis la leono ---; estas konata fakto, ke ni grandaj bes…

Reĝo kaj muzika instruisto

La violonisto Salomons, kiu donis lecionojn al la angla reĝo Georgo IIIa, diris foje al sia eminenta lernanto: "La violonistojn oni dividas en tri klasojn: al la unua apartenas tiuj, kiuj tute ne scias ludi; al la dua tiuj, kiuj ludas tre …

Hawke

Kiam la fama angla admiralo Hawke estis ankoraŭ knabo kaj la patro unuafoje prenis lin sur ŝipon, li admonis lin bone konduti kaj aldonis: 《Tiam mi esperas vidi vin kapitano.》 --- 《Kapitano? --- ekkriis la knabo ---, kara patro, se mi n…

Lordo kaj bovido

Lordo Abington promenis foje tra vilaĝo proksime de Oksfordo kaj renkontis knabon, kiu trenis post si bovidon. Kiam lia lorda moŝto proksimiĝis, la knabo haltis kaj rigardis lin kun malfermita buŝo. La lordo demandis la knabon: 《Ĉu vi kon…

Perdita kaj retrovita

Dum festena tagmanĝo malaperis arĝenta kulero. Ĉiuj gastoj volis montri siajn poŝojn, sed la mastro; sprita ruzulo, diris: 《Sinjoroj, ne montru la poŝojn, mi konas certan rimedon por trovi la ŝtelinton; metu viajn kapojn sub la tablon, mi…

Mi ne scias

Duval, la fama bibliotekisto de Francisko 1a, respondis ofte la demandojn pri diversaj sciencaj problemoj per la vortoj: 《Mi ne scias tion.》 --- 《Sed --- diris al li foje malsaĝulo ---, la reĝo pagas al vi, por ke vi sciu tion.》 --- 《…

Kurba vojo

Amerikano rakontis, ke en la orientaj ŝtatoj de Usono la rapida vagonaro, en kiu li veturis, venis foje en lokon, kie la relvojo estis ekstreme kurba. Estis malluma nokto, la vagonaro rapidis kiel sago, kiam subite la maŝinisto rimarkis du…

Eraro kaj korekto

Juna homo sidis en loĝio kun la lordo North, kiun li ne konis, kaj komencis interparoladon. Du sinjorinoj eniris la kontraŭan loĝion. --- Ĉu vi ne povas diri al mi --- demandis la junulo ---, kiu estas la malbela maljuna virino, kiu ĵus en…

Tri musoj

Superstiĉa princo vidis foje en sonĝo tri musojn: grasan, malgrasan kaj blindan. La princo demandis diveniston, kiu jene klarigis la sonĝon: 《La grasa muso estas via ministro, la malgrasa estas via popolo, kaj la blinda estas via portreto…

Ne Grave

Dum edziĝa festeno mallerta lakeo elverŝis plenan supujon sur la atlasan veston de sinjorino, kiu tre ĉagreniĝis kaj preskaŭ svenis. "Ne grave --- diris afable la lakeo, --- restis ankoraŭ multe da supo en Ia kuirejo." Lakeo. -1. Hejma ser…

Riĉuloj kaj scienculoj

Riĉa vantulo demandis scienculon: --- Kiaj oni ofte vidas literaturistojn kaj scienculojn en la domoj de l'riĉuloj, sed malofte riĉulojn en la hejmoj de l'scienculoj? --- Ĉar la saĝaj homoj --- respondis li --- konas la valoron de la riĉec…

Kiu li estis?

Juna homo estis iam en malliberejo, kaj malpermesite estis ai iu ajn viziti lin ekster liaj parencoj. Foje maliunulo venis en la malliberejon kaj volis vidi la junan homon. --- Cu vi estas parenco de la malliberulo? --- demandis la gardisl…

Dek konsiloj de Jefferson por la praktika vivo

Prokrastu neniam ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ. Ne trudu al alia persono laboron, kiun vi mem povas plenumi. Ne elspezu monon pli frue, ol vi ĝin posedas. Aĉetu neniam tion, kion vi ne bezonas. Evitu la fieron, ĝi malutilos vin pli…

La grafo de Grance.

Kiam la grafo de Grance estis vundita per kuglo en la genuo, la ĥirurgiistoj faris tranĉojn, por trovi la plumbon. Fine perdante la paciencon, la grafo demandis, kial ili tiel turmentas lin. 《Ni serĉas la kuglon》 --- diris ili. 《Kial vi…

Al kio oni povas kufimi

Pastro vidis kamparaninon, senhaŭtigantan angilojn. 《Kiel vi povas esti tiel kruela --- diris li al ŝi ---, ĉu vi ne komprenas, ke la malfeliĉaj bestoj suferas?》 --- 《Ah --- respondis ŝi ---, mi faras tion jam de dudek jaroj, kaj nun il…

Regxo, komercisto aux bucxisto

Malek, la veziro de l’ kalifo Mustad, venkis grekojn kaj kaptis ilian reĝon. Li ordonis konduki la kaptiton en sian tendon kaj demandis, kion Ii atendas de la venkinto. La reĝo respondis: 《Se vi faras la militon kiel reĝo, donacu al mi la…

Sxparema kanceliero

Kiam Morus, la kanceliero de Anglujo, estis en malliberejo, kaj oni iutage volis fortondi lian longan barbon, li forsendis la barbiron dirante: 《La reĝo kaj mi procesas pri mia kapo, mi ne faros elspezojn por mia barbo pli frue, ol mi sci…

Varma pluvo

Du kamparanoj parolis pri la bela vetero, favora por la tritiko, antaŭ nelonge semita de ili. 《Se la varmaj pluvoj daŭros --- diris unu --- ĉio eliros el la tero.》 --- 《Kion vi babilas --- diras la alia --- mi havas du edzinojn en la to…

Milton

Karlo IIa kaj lia frato Jakobo venis al Milton por riproĉi lin, superŝutis lin per insultoj kaj finis per la vortoj: 《Fripono, via blindeco estas puno de l' sorto pro viaj pekoj.》 La respektinda bardo respondis: 《Se la sorto punis min p…

"Naiveco"

NaivecoKnabino sesjara havis katon kaj pupon. Iu demandis ŝin, kiun el la du ŝi preferas. Ŝi ne volis respondi, fine ŝi diris al li en la orelon: "Mi preferas mian katon, sed ne diru, mi petas vin, tion al mia pupo."

"Filipo Macedona" k.a.

Filipo Macedona Kiam oni rakontis al Filipo Macedona, ke multaj atenaj oratoroj kalumnias lin en siaj paroladoj, li diris: "Mi penos pruvi per mia vivo kaj miaj agoj, ke ili estas mensogemuloj." Sokrato Sokrato salutis junan riĉan homon, k…

"Unua Legolibro" de KABE

Tito Tito, la roma imperiestro, rememorante foje vespere, ke dum la tuta tago li faris nenion bonan, diris: "Ho ve, miaj amikoj, mi perdis la tagon." Tito とはティトゥスのことであるらしい。 ちなみに、Wikipedia によれば、ユーゴスラビアのチ…