マルタ

*[マルタ] 6-0042

Ĉe la sojlo ŝi surŝovis sur la kapon la puncan kapuĉon kaj, malfermante la pordon, ekkantetis false ian francan kanton. false いんちきに Marta la unuan fojon en la vivo eksentis ion kvazaŭ envion. ion どころじゃないようなうらやましさ Aŭdan…

*[マルタ] 6-0041

ずいぶんとタカピーなフランス女、退出 --- Bone do, diris la francino leviĝante, --- post kelke da tagoj mi venas, por demandi denove pri la alveno de sinjorino la grafino. Tamen se ŝi post unu semajno ne alvenos aŭ ne sendos peti min, mi li…

*[マルタ] 6-0040

--- Eh bien! Mame! --- 十分ですわ、奥様(?) ŝi sin turnis al la mastrino de la loĝejo, --- finu kun mi; mi volas diri al vi nur kelke da vortoj. Kiam la grafino alveturos? --- Post kelke da tagoj. --- Ĉu vi skribis al ŝi pri la kondiĉoj,…

*[マルタ] 6-0039

--- Mi neniam havis talenton por muziko, --- ŝi komencis per voĉo sufiĉe mallaŭta, tamen ne intence mallaŭtigita nek tremanta, --- mi lernis ĝin en la daŭro de naŭ jaroj, sed tian, por kia oni ne havas kapablon, oni facile forgesas. Krom t…

*[マルタ] 6-0038

Marta forleviĝis de la fortepiano. forlevigxis 腰を上げた Sur ŝia vizaĝo antaŭe iom ruĝa nun aperis purpuraj makuloj, purpura 紫の la okuloj brilis de forta ekscitiĝo. Ĝi fariĝis! やっちまった El ŝia mano elfalis unu el la rimedoj, al kiuj…

*[マルタ] 6-0037

--- Elle touche faŭ! Mame! he! he! comme elle touche faŭ, --- 彼女は間違って触れる!奥様!ヘ!ヘ! 彼女が間違って触れると (Google 翻訳) ekkriis denove la francino, pafante per la ridantaj okuloj kaj apogante la graciajn piedojn sur la pl…

*[マルタ] 6-0036

Marta frapis la lastan akordon de la sentimentala melodio kaj tuj, ne levante la okulojn nek la manojn de la klavoj, komencis ludi la Nokturnon de Zientarski. Ŝi sentis, kian por ŝi nefavoran impreson ŝia ludado faris sur la virino, kiu te…

*[マルタ]6-0035

La mallarĝaj brovoj de Ludovikino Zminska iom kunŝoviĝis, brovoj 両眉 / kunsxovigxi くっつきあう kaj per tio ŝia vizaĝesprimo fariĝis ankoraŭ pli malvarma kaj severa, ol antaŭe; sur la malhela vizaĝo de la francino, kiu larĝe etendite sidi…

*[マルタ]6-0034

Marta komencis ludi. Ŝi ludis la Priere d' une vierge. 処女の祈り En la tempo, kiam ŝi lernis muzikon, la junaj fraŭlinoj ĉie ludadis la Priere d' une vierge, tiun sentimentalan komponaĵon, kies tonoj melankolie kunfandiĝadis kun la lunaj …

*[マルタ] 6-0033

--- Ah, vous avez du monde, madame! --- ŝi ekkriis, --- continuez, continuez, je puis attendre! あら、お取込み中なのね、奥様! と彼女は大きな声で言った。お続けになって、お続けになって、私お待ちできますわ!〔フランス語 Google 翻訳参考〕 Tio…

*[マルタ] 6-0032

当時はフランス語はいちいち訳をつけなくても一定の教養のある人たちには常識だったんだろうね。 --- Eh bien! mame! La Comtesse arrive-t-elle a' Varsovie? まあ!奥様! 伯爵夫人はワルシャワに来るのですか? (Google翻訳 フランス語) Kun ĉi tiuj vort…

*[マルタ] 6-0031

特に難しい文もなし。 Ŝi rememorigadis al si sian knabinan muzikan repertuaron kaj ŝanceliĝadis, kion elekti inter la komponaĵoj, kiuj iam kaŭzadis al ŝi laŭdojn de la instruistino kaj kisojn de la gepatroj. Ŝi sidiĝis kaj ĉiam ankoraŭ serĉ…

*[マルタ] 6-0030

Kaj tamen la postulo de la mastrino de la informa oficejo havis en si nenion, kio povus esti rigardata kiel ofenda, ofenda 侮辱的な、気に障る ĝi estis bazita sur tiu simpla kaj komune akceptita regulo, ke, por diri ion pri la valoro kaj ec…

*[マルタ] 6-0029

Sur la palaj vangoj de Marta aperis ruĝo. Ŝi estis edukata hejme, neniam antaŭ iu submetis sin al ekzameno, submet/i sin al ekzamen/o 試験を受ける ŝi eĉ neniam prezentiĝis kun sia ludado antaŭ la mondo, ĉar kelke da monatoj post la edziniĝ…

*[マルタ] 6-0028

--- Mi povus doni lecionojn de muziko kaj de franca lingvo, --- ŝi diris. --- Koncerne la lastan, --- respondis la mastrino, --- フランス語に関連して mi trovas, ke vi havas francan elparoladon sufiĉe facilan kaj bonan, kaj kvankam tio ne e…

*[マルタ] 6-0027

Marta ne tuj respondis. Estas mirinde, ŝi venis ĉi tien kun la intenco akiri por si lokon de instruistino, sed ŝi ne sciis bone, kion nome ŝi povas kaj deziras instrui. nome すなわち、実際のところ Ŝi ne kutimis fari kalkulon pri la spirita…

マルタ6-0026

--- Ha! sekve vi eble posedas ateston de trapaso de ia el la plej altaj lernejoj? atesto 証明書 --- Ne, sinjorino; mi ricevis mian edukon hejme. Tiujn vortojn la du virinoj interŝanĝis inter si france. フランス語でかい! Marta parolis tiun…

マルタ6-0025

特に難しい・知らない単語はない。 Ludovikino Zminska komencis per la demando, per kiu ŝi videble ordinare komencadis la interparolojn kun la venantaj kandidatinoj por ofico de instruistino. --- Ĉu vi jam okupadis vin per instruado? --- Ne, …

マルタ6-0024

Ĉi tie, tuj sur la unua stacio de tiu nekonata vojo, stacio 普通、駅とか停留所とか。ここでは立ち寄るべき或る施設という程度の意味か。 ŝi komencis diveni la ekzistadon de aferoj teruraj, tamen ŝi ne tremis, en siaj pensoj ŝi certigadis sin m…

マルタ6-0023

La scenoj, kiuj en la lastaj minutoj preterŝoviĝis antaŭ ŝiaj okuloj, faris sur ŝia spirito fortan impreson, des pli fortan, ke ĝi estis tute nova. Ŝi ne kutimis vidi homojn, kiuj serĉas laborenspezon, pelas sin pro peco da pano, pelas sin…

マルタ6-0022

今回も難しい単語はなかったみたい。 Dum kelke da sekundoj en la ĉambro regis plena silento. Subite sur la sulkoplenaj vangoj de la maljunulino ekfluis du riveretoj da senhaltaj larmoj. Ŝi tamen eligis nenian sonon, ne diris eĉ unu vorton, f…

マルタ6-0021

--- Nenian! --- ŝi elmurmuretis post momento... --- nenian! --- ŝi ripetis, kaj rigide, kvazaŭ movita de ia forto sendependa de ŝi mem, ŝi malrapide leviĝis de la seĝo. Ŝi tamen ne foriris. Ŝiaj palpebroj ŝvelis, sxvelis 腫れていた la pupi…

マルタ6-0020

前の婦人は何も仕事の口を紹介してもらえなかった。 Ŝi subite silentiĝis kaj direktis rigidan rigardon al la kontraŭa muro, ĉar Ludovikino Zminska leviĝis. --- Mi tre bedaŭras, --- malrapide komencis la mastrino, --- sed en la nuna momento mi…

マルタ6-0019

面接の順番待ちで、直前の人の内容が微妙だと余計にどきどきしますな。 Ĉi tiu demando estis farita per tono ĝentila, sed samtempe tiel seka kaj malvarma, ke ĝi havis la saman signifon, kiel klara rifuzo. Tamen la maljuna virino tion ne kompren…

マルタ6-0018

今日は簡単なので、調べた単語もございません。 --- Ĉu vi scias la muzikon? --- demandis la mastrino pole, kvazaŭ la kelkaj interŝanĝitaj vortoj jam sufiĉe informis ŝin pri la franca sciado de la maljunulino. 音楽はおできになりますか? と女性…

マルタ6-0017

La senkoloriĝintaj pupiloj de la maljunulino ne malsekiĝis per larmo pupiloj 瞳 合成語に非ず? kaj ne eklumis eĉ per la plej malgranda brilo, kiam ŝi ekparolis la lastajn vortojn, sed ŝia pala mallarĝa buŝo ektremis inter ia amaso de la ĝi…

マルタ6-0016

--- J’avais... --- ŝi komencis post momento, --- j’avais la fortune... mon fils avait le malheur de la perdre... ---私は... ---私は運があった...私の息子は彼女を失う不幸を持っていた... by Google 翻訳 La mastrino de la loĝejo sidis malvarma …

マルタ6-0015

--- Ĉu vi, sinjorino, jam estis iam instruistino? --- demandis france Ludovikino Zminska, sin turnante al la maljunulino. La kompatinda maljunulino moviĝis sur la seĝo, trakuris per la okuloj laŭlonge kaj laŭlarĝe la kontraŭan muron, lauxl…

マルタ6-0014

Tian saman maltrankvilecon montris ŝiaj okuloj, kiuj videble iam estis bluaj, sed nun senkoloriĝis kaj senbriliĝis; ili jen leviĝadis al la vizaĝo de la mastrino, jen kovriĝadis per la ruĝaj palpebroj, jen kuradis de objekto al objekto, ku…

マルタ6-0013

Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj, malgranda, malgrasa, kun vizaĝo velkinta, velkinta 枯れた kovrita de multo da sulketoj, kun haroj preskaŭ tute blankaj, sulketoj 細かいしわ(複数) kombitaj en la formo de du …