2018-01-01から1年間の記事一覧

*[マルタ] 6-0031

特に難しい文もなし。 Ŝi rememorigadis al si sian knabinan muzikan repertuaron kaj ŝanceliĝadis, kion elekti inter la komponaĵoj, kiuj iam kaŭzadis al ŝi laŭdojn de la instruistino kaj kisojn de la gepatroj. Ŝi sidiĝis kaj ĉiam ankoraŭ serĉ…

*[マルタ] 6-0030

Kaj tamen la postulo de la mastrino de la informa oficejo havis en si nenion, kio povus esti rigardata kiel ofenda, ofenda 侮辱的な、気に障る ĝi estis bazita sur tiu simpla kaj komune akceptita regulo, ke, por diri ion pri la valoro kaj ec…

Kato kaj milito

(el la jxurnalo MAINICHI, 2012-08-03) Mia kato En 1942 somere mi estis en la gubernio OKAYAMA. Iun tagon el oficejo iu abrupte veninte ordonis nin, 《oferu katojn》. Nia kato de antaŭ longe estis en nia hejmo, de kiam mi povas rememori. Ĝi…

*[マルタ] 6-0029

Sur la palaj vangoj de Marta aperis ruĝo. Ŝi estis edukata hejme, neniam antaŭ iu submetis sin al ekzameno, submet/i sin al ekzamen/o 試験を受ける ŝi eĉ neniam prezentiĝis kun sia ludado antaŭ la mondo, ĉar kelke da monatoj post la edziniĝ…

*[マルタ] 6-0028

--- Mi povus doni lecionojn de muziko kaj de franca lingvo, --- ŝi diris. --- Koncerne la lastan, --- respondis la mastrino, --- フランス語に関連して mi trovas, ke vi havas francan elparoladon sufiĉe facilan kaj bonan, kaj kvankam tio ne e…

*[マルタ] 6-0027

Marta ne tuj respondis. Estas mirinde, ŝi venis ĉi tien kun la intenco akiri por si lokon de instruistino, sed ŝi ne sciis bone, kion nome ŝi povas kaj deziras instrui. nome すなわち、実際のところ Ŝi ne kutimis fari kalkulon pri la spirita…

マルタ6-0026

--- Ha! sekve vi eble posedas ateston de trapaso de ia el la plej altaj lernejoj? atesto 証明書 --- Ne, sinjorino; mi ricevis mian edukon hejme. Tiujn vortojn la du virinoj interŝanĝis inter si france. フランス語でかい! Marta parolis tiun…

マルタ6-0025

特に難しい・知らない単語はない。 Ludovikino Zminska komencis per la demando, per kiu ŝi videble ordinare komencadis la interparolojn kun la venantaj kandidatinoj por ofico de instruistino. --- Ĉu vi jam okupadis vin per instruado? --- Ne, …

沖縄辺野古基地建設反対

「マルタ」は土日で遡及して穴埋めします!リンク先はtwitterの動画です。 今日の沖縄防衛局に要請に来た山内徳信 元読谷村長が沖縄防衛局員に対し涙ながらに訴えている様子是非多くの方に見ていただきたい。 トレーラーに押しつぶされた棚原家はねぇ、うん…

マルタ6-0024

Ĉi tie, tuj sur la unua stacio de tiu nekonata vojo, stacio 普通、駅とか停留所とか。ここでは立ち寄るべき或る施設という程度の意味か。 ŝi komencis diveni la ekzistadon de aferoj teruraj, tamen ŝi ne tremis, en siaj pensoj ŝi certigadis sin m…

マルタ6-0023

La scenoj, kiuj en la lastaj minutoj preterŝoviĝis antaŭ ŝiaj okuloj, faris sur ŝia spirito fortan impreson, des pli fortan, ke ĝi estis tute nova. Ŝi ne kutimis vidi homojn, kiuj serĉas laborenspezon, pelas sin pro peco da pano, pelas sin…

マルタ6-0022

今回も難しい単語はなかったみたい。 Dum kelke da sekundoj en la ĉambro regis plena silento. Subite sur la sulkoplenaj vangoj de la maljunulino ekfluis du riveretoj da senhaltaj larmoj. Ŝi tamen eligis nenian sonon, ne diris eĉ unu vorton, f…

マルタ6-0021

--- Nenian! --- ŝi elmurmuretis post momento... --- nenian! --- ŝi ripetis, kaj rigide, kvazaŭ movita de ia forto sendependa de ŝi mem, ŝi malrapide leviĝis de la seĝo. Ŝi tamen ne foriris. Ŝiaj palpebroj ŝvelis, sxvelis 腫れていた la pupi…

マルタ6-0020

前の婦人は何も仕事の口を紹介してもらえなかった。 Ŝi subite silentiĝis kaj direktis rigidan rigardon al la kontraŭa muro, ĉar Ludovikino Zminska leviĝis. --- Mi tre bedaŭras, --- malrapide komencis la mastrino, --- sed en la nuna momento mi…

マルタ6-0019

面接の順番待ちで、直前の人の内容が微妙だと余計にどきどきしますな。 Ĉi tiu demando estis farita per tono ĝentila, sed samtempe tiel seka kaj malvarma, ke ĝi havis la saman signifon, kiel klara rifuzo. Tamen la maljuna virino tion ne kompren…

マルタ6-0018

今日は簡単なので、調べた単語もございません。 --- Ĉu vi scias la muzikon? --- demandis la mastrino pole, kvazaŭ la kelkaj interŝanĝitaj vortoj jam sufiĉe informis ŝin pri la franca sciado de la maljunulino. 音楽はおできになりますか? と女性…

マルタ6-0017

La senkoloriĝintaj pupiloj de la maljunulino ne malsekiĝis per larmo pupiloj 瞳 合成語に非ず? kaj ne eklumis eĉ per la plej malgranda brilo, kiam ŝi ekparolis la lastajn vortojn, sed ŝia pala mallarĝa buŝo ektremis inter ia amaso de la ĝi…

マルタ6-0016

--- J’avais... --- ŝi komencis post momento, --- j’avais la fortune... mon fils avait le malheur de la perdre... ---私は... ---私は運があった...私の息子は彼女を失う不幸を持っていた... by Google 翻訳 La mastrino de la loĝejo sidis malvarma …

マルタ6-0015

--- Ĉu vi, sinjorino, jam estis iam instruistino? --- demandis france Ludovikino Zminska, sin turnante al la maljunulino. La kompatinda maljunulino moviĝis sur la seĝo, trakuris per la okuloj laŭlonge kaj laŭlarĝe la kontraŭan muron, lauxl…

マルタ6-0014

Tian saman maltrankvilecon montris ŝiaj okuloj, kiuj videble iam estis bluaj, sed nun senkoloriĝis kaj senbriliĝis; ili jen leviĝadis al la vizaĝo de la mastrino, jen kovriĝadis per la ruĝaj palpebroj, jen kuradis de objekto al objekto, ku…

マルタ6-0013

Ĝi estis virino, kiu povis havi la aĝon de ĉirkaŭ sesdek jaroj, malgranda, malgrasa, kun vizaĝo velkinta, velkinta 枯れた kovrita de multo da sulketoj, kun haroj preskaŭ tute blankaj, sulketoj 細かいしわ(複数) kombitaj en la formo de du …

マルタ6-0012

--- Sescent spesmiloj por jaro, --- meditis Marta, --- kia riĉeco, mia Dio! sescent spesmiloj por jaro 年収600スペソかぁ kia feliĉo, kiam oni povas tiom multe laborenspezi! Se oni promesus al mi almenaŭ duonon de tiu sumo, almenaux duonon …

マルタ6-0011

Post mallonga interparolado la mastrino de la loĝejo prenis folieton da papero kaj komencis rapide skribi ion sur ĝi. Marta, kiu kun streĉita atento observis la detalojn de la sceno, kiu havis proksiman rilaton al ŝia propra situacio, vidi…

マルタ6-0010

Tiuj personoj forte diferencis inter si per la aĝo, vestaĵo kaj eksteraĵo. Unu el ili estis fraŭlino, havanta la aĝon de eble dudek jaroj, tre bela, kun rideto sur la rozokolora buŝo, kun bluaj okuloj, kiuj rigardis serene, preskaŭ gaje, e…

マルタ6-0009

--- Estimata sinjorino kredeble havas bezonon al la informa oficejo? 用事がおありのようですね? --- diris la mastrino de la loĝejo. logxejo この場合日本語にするなら「部屋」 --- Jes, sinjorino, --- respondis la venintino. --- Mi estas Marta…

マルタ6-0008

Marta haltis momenton apud la pordo kaj ĵetis sian rigardon sur la vizaĝon kaj la figuron de la virino, kiu iris al ŝi renkonte. Ŝiaj okuloj, kiuj hieraŭ ĉiuminute pleniĝadis de larmoj, sed hodiaŭ estis sekaj kaj brilantaj, akiris la espri…

マルタ6-0007

今日は忙しいのでこれだけ。 Tiu ĉambro havis ŝajnon de saloneto; sxajnon de saloneto 小さな客間のたたずまい sed en efektiveco ĝi estis komercejo tia sama, kiaj estas ĉiuj aliaj komercejoj; en efektiveco = efektive 実際には / komercejo 取引…

マルタ6-0006

職業紹介所・職安みたいなところ? Ŝia vizaĝo kun sufiĉe regulaj trajtoj ne havis ian klare difinitan karakteran esprimon, regulaj trajtoj ちゃんとした顔立ち / 〔なのにつかみどころのないような表情なのだろうか〕 kaj, tiel same kiel la griza v…

マルタ6-0005

Tra malgranda antaŭĉambro, kies pordo malfermiĝis post la eksono de la sonorilo, Marta eniris en vastan ĉambron, lumitan de du grandaj fenestroj, elirantaj sur multehoman straton; sur mult-e-hom-a-n straton 人通りの多い通りの上に〔窓が突き…

マルタ6-0004

マルタが向かったのは学校ではなかったようだ。学校で私講師でもするのかと思ったけど、たぶん違う。 Tiel parolante, la du virinoj pasis preter Marta; ili estis tiel okupitaj unu de sia kontenteco kaj la dua de sia malĝojo, tiel, ke ... ke ほど …